img
img
Thứ 5, 30/11/2023 15:00:20
| | Liên kết
  Tuổi trẻ Cà Mau đoàn kết, gương mẫu, xung kích, sáng tạo dựng xây đất nước Phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực, mọi tiềm năng, sáng tạo của nhân dân để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc! Phát huy tinh thần cách mạng tiến công, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế! Tuổi trẻ Cà Mau đoàn kết - gương mẫu - xung kích - sáng tạo - khởi nghiệp Tuổi trẻ Cà Mau phát huy truyền thống cách mạng, xung kích, tình nguyện xây dựng quê hương Cà Mau giàu đẹp!
Thứ 4, 13/04/2016 16:47:03
CÔNG VĂNSÔ128/HĐBCQG-PLNGÀY 09/4/2016 CỦA HỘI ĐỒNG BẦU CỬ QUỐC GIA Về việc bổ sung, chỉnh lý một số mẫu văn bản phục vụ công tác bầu cử ĐBQH, ĐBHĐND Kính gửi: Ủy ban bầu cử các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ...

Thứ 4, 13/04/2016 16:41:12
KẾ HOẠCH SỐ 1054/KH-UBTVQH13 NGÀY 05/03/2016 CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI Giám sát, kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 ------------------ Để đảm bảo ...

Thứ 4, 13/04/2016 16:35:19
HƯỚNG DẪN SÔ02-HD /BTCTW NGÀY 04/3/2016 CỦA BAN TỔ CHỨC TRUNG ƯƠNG Bổ sung về độ tuổi ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 __________________ Thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị tại phiên họp ngày 02/03/2016 ...

Thứ 4, 13/04/2016 14:51:46
NGHỊ QUYẾT SỐ 53/NQ-HĐBCQGNGÀY 03/03/2016 CỦA HỘI ĐỒNG BẦU CỬ QUỐC GIA Về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương HỘI ĐỒNG BẦU CỬ QUỐC GIA ...

Thứ 4, 13/04/2016 14:41:14
HƯỚNG DẪN SỐ 82/HD-BTĐKT NGÀY 20/01/2016 CỦA BAN THI ĐUA - KHEN THƯỞNG TRUNG ƯƠNG Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong tổ chức bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 Thực hiện Chỉ thị số 51-CT/TW ngày ...

Thứ 4, 13/04/2016 14:37:01
Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân số 85/2015/QH13; Nghị quyết số 105/2015/QH13 của Quốc hội về Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021; thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia; Quy chế làm việc của Hội đồng bầu cử quốc gia ban hành ...

Thứ 4, 13/04/2016 11:04:48
HƯỚNG DẪN SỐ169-HD/BTGTW NGÀY15/01/2016 CỦA BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 Thực hiện Chỉ thị 51-CT/TW ngày 4/1/2016 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc ...

Thứ 4, 13/04/2016 11:00:43
THÔNG TƯ SỐ 06/2016/TT-BTC NGÀY 14/01/2016 CỦA BỘ TÀI CHÍNH Hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 Căn cứ Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại ...

Thứ 4, 13/04/2016 10:51:32
HƯỚNG DẪN SỐ 20-HD/UBKTTW NGÀY 12/01/2016 CỦA ỦY BAN KIỂM TRA TRUNG ƯƠNG Thực hiện việc giải quyết tố cáo, khiếu nại về bầu cử đại biểu Quốc hộikhóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 của các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp ...

Thứ 4, 13/04/2016 10:44:04
THÔNG TƯ SỐ02/2016/TT-BNV NGÀY01/02/2016 CỦABỘNỘIVỤ Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểuQuốc hội khóaXIV và đại biểuHội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 Căn cứ Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân số 85/2015/QH13; Căn ...

Xem trang:
1 2 3 »
img Bài mới nhất
Thứ 4, 13/04/2016 16:47:03
- Công văn số 128/HĐBCQG-PL ngày 09/4/2016 của Hội đồng bầu cử quốc gia về việc bổ sung, chỉnh lý một số mẫu văn bản ...
Thứ 4, 13/04/2016 16:41:12
- Kế hoạch số 1054/KH-UBTVQH13 ngày 05/03/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát, kiểm tra công tác bầu cử ĐBQH khóa ...
Thứ 4, 13/04/2016 16:35:19
- Hướng dẫn số 02-HD/BTCTW ngày 04/3/2016 của Ban Tổ chức TW bổ sung về độ tuổi ứng cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND ...
Thứ 4, 13/04/2016 14:51:46
- Nghị quyết số 53/NQ-HĐBCQG ngày 03/03/2016 về số đơn vị bầu cử, DS các đơn vị bầu cử và số lượng ĐBQH được bầu ...
Thứ 4, 13/04/2016 14:41:14
- Hướng dẫn số 82/HD-BTĐKT ngày 20/01/2016 của Ban Thi đua- Khen thưởng Trung ương thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong ...
Thứ 4, 13/04/2016 14:37:01
- Kế hoạch số 151/KH-BTTTT ngày 15/01/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIV ...
Thứ 4, 13/04/2016 11:04:48
- Hướng dẫn số 169-HD/BTGTW ngày 15/01/2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương tuyên truyền cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu ...
Thứ 4, 13/04/2016 11:00:43
- Thông tư số 06/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu ...
Thứ 4, 13/04/2016 10:51:32
- Hướng dẫn số 20-HD/UBKTTW ngày 12/01/2016 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương thực hiện việc giải quyết tố cáo, khiếu nại ...
Thứ 4, 13/04/2016 10:44:04
- Thông tư số 02/2016/TT-BNV ngày 01/02/2016 của Bộ Nội vụ hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử ĐBQH khóa XIV và ...
img

TỈNH ĐOÀN CÀ MAU
Số 97, Phan Ngọc Hiển, Phường 5, Thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
Điện thoại: (02903) 815.787 - 831.250  Fax: (02903) 834.423
Giấy phép số197/GP - TTĐT ngày 04/12/2009 của Cục quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Tên miền: 
www.tinhdoancamau.com.vn
Ban biên tập Email:
tinbaiwebsitetinhdoan@gmail.com
Ghi rõ nguồn: "Website Tỉnh đoàn Cà Mau" khi phát hành lại thông tin từ website này.
Số Người Online
hit counter joomla