img
img
Thứ 7, 02/12/2023 11:45:30
| | Liên kết
  Tuổi trẻ Cà Mau đoàn kết, gương mẫu, xung kích, sáng tạo dựng xây đất nước Phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực, mọi tiềm năng, sáng tạo của nhân dân để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc! Phát huy tinh thần cách mạng tiến công, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế! Tuổi trẻ Cà Mau đoàn kết - gương mẫu - xung kích - sáng tạo - khởi nghiệp Tuổi trẻ Cà Mau phát huy truyền thống cách mạng, xung kích, tình nguyện xây dựng quê hương Cà Mau giàu đẹp!
Chương XI: Thanh Niên Cà Mau xung kích, sáng tạo vì sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước,...
Thứ 6, 25/06/2010 04:23:03

CHƯƠNG XI

THANH NIÊN CÀ MAU XUNG KÍCH, SÁNG TẠO VÌ SỰ NGHIỆP

CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC, VÌ TƯƠNG LAI

TƯƠI SÁNG CỦA TUỔI TRẺ

Bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, căn cứ yêu cầu nhiệm vụ cách mạng và nguyện vọng của nhân dân, Quốc hội khóa IX nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại kỳ họp thứ 10 đã ra Nghị quyết chia tách tỉnh Minh Hải thành hai tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu.

Ngày 27-12-1996, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ra Quyết định số 206/QĐ–TWĐTN về việc thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Cà Mau và chỉ định Ban Chấp hành lâm thời gồm 25 đồng chí trong đó có 7 đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ do đồng chí Chung Tấn Hướng làm Bí thư Tỉnh Đoàn, đồng chí Phạm Bạch Đằng và đồng chí Nguyễn Tiến Hải làm Phó Bí thư.

Từ ngày 01 tháng 01 năm 1997, Đoàn bộ tỉnh Cà Mau chính thức hoạt động với đặc điểm và điều kiện mới của địa giới hành chính tỉnh Cà Mau.

Ngày 18-01-1997, Hội nghị Ban Chấp hành Tỉnh đoàn lâm thời đã họp ra Nghị quyết về phương hướng nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên tiến tới Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ VI và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VII

Nghị quyết nêu lên bốn nhiệm vụ lớn:

1) Tiếp tục đẩy mạnh công tác tư tưởng – văn hóa trong đoàn viên, thanh niên nhằm bồi dưỡng và nâng cao giác ngộ chính trị, phấn đấu vì lý tưởng Xã hội Chủ nghĩa; củng cố và nâng cao niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, rèn luyện đạo đức, phẩm chất, xây dựng lối sống, nếp sống lành mạnh. Đấu tranh phòng chống văn hóa phẩm độc hại và tệ nạn xã hội trong thanh thiếu nhi.

2) Tiếp tục phát triển sâu rộng, nâng cao chất lượng và hiệu quả hai phong trào lớn “Thanh niên lập nghiệp” và “Tuổi trẻ giữ nước”. Thông qua đó, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ, tham gia tích cực thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Góp phần tạo nguồn nhân lực trẻ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, góp phần tạo môi trường thuận lợi cho tuổi trẻ rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, tạo ra phong trào thi đua sôi nổi, lập thành tích chào mừng Đại hội tỉnh Đảng bộ và Đại hội Đoàn các cấp.

3) Tập trung củng cố, kiện toàn và phát triển tổ chức Đoàn, Hội, Đội tiếp tục “Chương trình rèn luyện đoàn viên”, công tác phát thẻ Đoàn, nâng cao chất lượng đoàn viên, chất lượng và hiệu quả tổ chức Đoàn, Hội, Đội, nhất là cơ sở; tăng cường công tác tham gia xây dựng Đảng.

4) Tập trung chỉ đạo cơ sở, hướng mọi hoạt động của Đoàn, Hội, Đội về cơ sở, tăng cường và nâng cao chất lượng việc tổng kết, xây dựng và nhân rộng các điển hình; tập trung xây dựng mô hình và điểm chỉ đạo.

Để thực hiện các nhiệm vụ nêu trên, Nghị quyết đề ra các nội dung lớn là:

Tăng cường công tác tư tưởng – văn hóa

Tổ chức cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên quán triệt nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ VIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh v.v…giáo dục về tình hình và nhiệm vụ của tuổi trẻ đối với đất nước nhằm giúp cho đoàn viên, thanh niên nhận rõ và kiên quyết chống lại âm mưu “diễn biến hòa bình” và sự lôi kéo thanh niên của các lực lượng thù địch.

Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về Đại hội Đoàn, tổ chức cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia góp ý kiến vào các văn kiện Đại hội Đoàn ở mỗi cấp.

Duy trì và phát triển tờ thông tin trong Đoàn và có kế hoạch phối hợp tuyên truyền các hoạt động của Đoàn trên báo, đài ở địa phương.

Giáo dục về truyền thống yêu quê hương, đất nước, truyền thống đấu tranh cách mạng và những bước trưởng thành của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh…qua đó giúp cho thanh, thiếu niên có nhận thức đầy đủ hơn và có trách nhiệm hơn đối với tổ chức Đoàn và xã hội.

Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Xây dựng nếp sống văn hóa, bài trừ tệ nạn xã hội” trong thanh, thiếu niên; nội dung cuộc vận động “2 xây, 1 chống” do Trung ương Đoàn phát động được quán triệt qua việc giáo dục và đăng ký thực hiện 8 nội dung xây dựng nếp sống văn hóa trong thanh niên…

Tiếp tục phát triển sâu rộng, nâng cao chất lượng và hiệu quả hai phong trào lớn.

a) Phong trào thanh niên lập nghiệp được thực hiện theo 4 chương trình là:

- Chương trình vì sự phát triển của thanh niên thông qua các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, các hình thức sinh hoạt mà bồi dưỡng, nâng cao nhận thức trình độ giác ngộ chính trị của thanh niên về Đảng, Đoàn, về lý tưởng cách mạng, các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, về sự nghiệp Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo định hướng Xã hội chủ nghĩa.

Tiếp tục phát triển, nâng cao chất lượng phong trào “Học tập, rèn luyện vì ngày mai lập nghiệp” theo hướng đẩy mạnh phong trào học tập của thanh niên cả trong và ngoài nhà trường…Duy trì, phát triển rộng rãi các loại quỹ hỗ trợ tài năng trẻ cấp tỉnh, lập quỹ học bổng ở mỗi huyện, thị…cùng với các ngành hữu quan nắm lại số thanh niên mù chữ, thanh niên chưa có việc làm, chưa có nghề giới thiệu vào các trung tâm, cơ sở dạy nghề và các chương trình dự án của Đoàn.

Khuyến khích và hỗ trợ đoàn viên, thanh niên có đủ điều kiện đăng ký; nghiên cứu và thực hiện các đề tài khoa học. Đẩy mạnh phong trào “Thanh niên khỏe để lập nghiệp và giữ nước”.

- Chương trình thanh niên tham gia phát triển Nông – Ngư – Lâm nghiệp và xây dựng nông thôn mới bằng cách đẩy mạnh các hoạt động khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư với các hình thức tuyên truyền, phổ biến những thông tin tiến bộ về khoa học - kỹ thuật trên báo, đài và thông tin trong Đoàn. Xung kích thực hiện quá trình chuyển dịch cơ cấu mùa vụ với từng loại giống cây – con hợp lý từng vùng sinh thái. Phát động rộng rãi phong trào trồng cây phân tán trong đoàn viên, thanh niên tập trung theo các trục lộ, các điểm trường, nơi công cộng v.v…Tổ chức các đội hình thanh niên xung kích, huy động lực lượng lao động công ích tham gia xây dựng phát triển cơ sở hạ tầng ở nông thôn.

-Chương trình thanh niên tham gia phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào CNT (chất lượng, công nghệ, năng động, năng suất, tay nghề, tiết kiệm) phù hợp với từng ngành, trước hết trong các cơ sở công nghiệp sản xuất chế biến hàng thủy sản, khuyến khích đoàn viên, thanh niên, công nhân viên chức tích cực tham gia học tập, nâng cao trình độ, kiến thức quản lý, tay nghề trước yêu cầu mới, từng bước hình thành một lớp cán bộ trẻ có kiến thức, trình độ quản lý, có tay nghề cao.

Hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi cho thanh niên về vốn, kinh nghiệm để phát triển thêm ngành, nghề tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ góp phần giải quyết việc làm và cải thiện đời sống.

- Chương trình thanh niên tham gia xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, tiến bộ. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động thực hiện chương trình 3 mục tiêu: Dân số, sức khỏe, môi trường.

- Đẩy mạnh các hoạt động phòng chống tệ nạn xã hội, tập trung trước hết là nạn ma túy, mại dâm, cờ bạc, đá gà, say rượu…theo Nghị quyết liên tịch 6 ngành cấp Trung ương và chương trình cam kết của Đoàn thanh niên về hoạt động phòng chống HIV/AIDS:

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình nước sạch, vệ sinh môi trường. Vận động thanh niên tham gia và tổ chức các hoạt động nhân đạo, từ thiện.

b) Phong trào “Tuổi trẻ giữ nước” được thực hiện bằng các chương trình:

- Chương trình thanh niên với nhiệm vụ quốc phòng và toàn dân và xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân. Giáo dục cho thanh thiếu niên nâng cao nhận thức về tình hình trong nước và quốc tế, đề cao cảnh giác, kiên quyết chống lại các âm mưu, thủ đoạn phá hoại tuổi trẻ của các thế lực thù địch.

Phối hợp với các ngành, các đoàn thể và gia đình chuẩn bị tốt các điều kiện tham gia đưa quân đạt và vượt chỉ tiêu, đặc biệt chú trọng đến chất lượng đoàn viên khi nhập ngũ đồng thời tổ chức các hoạt động tương trợ, giúp đỡ đoàn viên, thanh niên về vật chất và tinh thần sau khi xuất ngũ và chính sách hậu phương quân đội.

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào phấn đấu “Xứng danh Bộ đội cụ Hồ” trong thanh niên quân đội, duy trì và mở rộng các hoạt động kết nghĩa giữa tổ chức Đoàn trên địa bàn dân cư với các đơn vị bộ đội nơi đóng quân.

- Chương trình thanh niên tham gia giữ gìn an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết liên tịch giữa Tỉnh Đoàn và Công an tỉnh trong đó tập trung tổng kết 2 năm thực hiện chương trình phối hợp. Tăng cường công tác giáo dục pháp luật, xây dựng và nhân diện các mô hình chi đoàn, đoàn cơ sở không có thanh thiếu niên phạm tội và mắc các tệ nạn xã hội. Tiếp tục thực hiện “6 điều Bác Hồ dạy” trong thanh niên Công an.

- Chương trình thanh niên với hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn. Tổ chức nhiều hoạt động giúp đỡ các gia đình chính sách, gia đình thương binh liệt sỹ, gia đình và người có công với nước. Vận động xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa; quan tâm giúp đỡ đội ngũ cán bộ Đoàn qua các thời kỳ hiện đang gặp khó khăn trong cuộc sống.

Tăng cường xây dựng Đoàn và Đoàn tham gia xây dựng Đảng.

Tập trung chỉ đạo và tổ chức Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VII trong đó tập trung đẩy mạnh tiến độ thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên và công tác phát thẻ đoàn. Củng cố, xây dựng tổ chức Đoàn nhất là Đoàn cơ sở. Tập trung hơn cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn, kiên quyết khắc phục tình trạng công chức hóa cán bộ Đoàn.

Đẩy mạnh công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng với nhiều biện pháp: Tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức về Đảng cho đoàn viên, thanh niên qua đó phát hiện, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú để giới thiệu cho Đảng. Chủ động đề xuất mở các lớp đối tượng Đảng và có biện pháp chỉ đạo công tác phát triển Đảng trong cán bộ, đoàn viên. Chủ động tham mưu đề xuất với cấp ủy Đảng về công tác cán bộ như thực hiện chế độ, chính sách, định biên, quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng một cách hợp lý.

Đoàn kết, tập hợp thanh niên và xây dựng Hội LHTN Việt Nam

Tiếp tục tạo ra môi trường thuận lợi cho việc phát triển mạnh mẽ và rộng rãi hơn nữa các hoạt động tập hợp thanh niên. Chú ý phát triển các chi hội thanh niên theo địa bàn dân cư, theo ngành, nghề, các câu lạc bộ văn hóa, thể thao, các đội, nhóm công tác xã hội…Ở các vùng dân tộc và thanh niên có đạo, khu vực ngoài quốc doanh với quyết tâm “Ở đâu có thanh niên, ở đó có tổ chức hội”. Đoàn làm nòng cốt, tạo điều kiện về cán bộ, cơ sở vật chất và cơ chế thuận lợi cho Hội tổ chức hoạt động theo 5 chương trình của Hội.

Xây dựng Đội TNTP Hồ Chí Minh lớn mạnh.

Triển khai sâu rộng với nhiều hình thức, biện pháp phù hợp nhằm thực hiện có kết quả của Nghị quyết của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn và chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn về “Tăng cường công tác thiếu nhi và xây dựng Đội TNTP Hồ Chí Minh”. Tiếp tục chỉ đạo và tạo điều kiện để Hội đồng Đội các cấp triển khai thực hiện tốt chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi hàng năm. Tăng cường bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ làm công tác Đội, đảm bảo xây dựng củng cố Hội đồng đội các cấp đủ sức thực hiện đổi mới nội dung, phương thức, hình thức hoạt động của Đội phù hợp với từng đối tượng thiếu nhi.

Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Tỉnh đoàn được xây dựng một cách toàn diện với nội dung phong phú vừa có giá trị chỉ đạo trước mắt vừa đặt ra những vấn đề lâu dài làm cơ sở cho quá trình chuẩn bị Đại hội Đoàn toàn tỉnh. Nghị quyết của Hội nghị Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn đầu tiên sau khi tách tỉnh đã được phổ biến sâu rộng trong toàn tỉnh và sau đó kết hợp với việc chuẩn bị tiến tới Đại hội Tỉnh Đoàn và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VII. Những vấn đề cơ bản và Nghị quyết Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn đã nêu ra ở phần trên thực sự đã góp phần tích cực cho việc hoạch định những phương hướng, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên của tỉnh nhà.

Tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VII, trong 02 ngày 30,31/8/1997, Đại hội Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Cà Mau lần thứ VI đã được triệu tập với 220 đại biểu. Đại hội là sự kiện quan trọng trong sinh hoạt chính trị của Đoàn và phong trào thanh niên từ sau khi chia tỉnh. Đại hội đánh giá cao những kết quả trong quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh Minh Hải lần thứ V với chủ đề tư tưởng: “Sức sống – công trình – tài năng” diễn ra trong điều kiện đất nước có những chuyển biến tác động tích cực, thuận lợi đến công tác thanh niên đồng thời phải tiếp tục phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn và khắc phục những mặt yếu kém.

Trên cơ sở rút ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm về cả hai mặt kết quả đạt được và thiếu sót của công tác Đoàn và phong trào thanh niên thời gian qua dự báo tình hình thời gian tới, đại hội Đoàn toàn tỉnh Cà Mau lần thứ VI nhất trí đề ra mục tiêu mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện cho nhiệm kỳ 1997 – 2002.

Đại hội xác định khẩu hiệu hành động của tuổi trẻ Cà Mau là: “Tuổi trẻ Cà Mau xung kích, sáng tạo vì sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì tương lai tươi sáng của tuổi trẻ”.

Đại hội nêu lên mục tiêu, nhiệm vụ cơ bản đến năm 2002 là:

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm giác ngộ cho đoàn viên, thanh niên về chính trị, về lý tưởng xã hội chủ nghĩa; góp phần ổn định tư tưởng, củng cố và nâng cao niềm tin và đường lối và sự lãnh đạo của Đảng; tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng của quê hương, đất nước; giáo dục và phát huy truyền thống hiếu học, thường xuyên rèn luyện về phẩm chất, đạo đức cách mạng, xây dựng nếp sống văn hóa lành mạnh cho thanh thiếu niên, tích cực đấu tranh chống tiêu cực và tệ nạn xã hội, đấu tranh chống âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Tập trung củng cố, kiện toàn và phát triển tổ chức Đoàn – Hội – Đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và hoạt động, nhất là ở cơ sở để Đoàn làm tốt vai trò hạt nhân đoàn kết mọi tầng lớp thanh niên xung quanh Đảng; làm tốt công tác chăm sóc, giáo dục thiếu nhi, công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng và Nhà nước.

- Tiếp tục phát động sâu rộng phong trào “Thanh niên lập nghiệp” và “Tuổi trẻ giữ nước” vì sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước bằng 6 chương trình hành động cụ thể trên mọi lĩnh vực, thông qua đó mà tạo ra động lực và nhân tố tham gia phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ tham gia thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội tạo ra nguồn nhân lực trẻ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở địa phương.

- Tập trung chỉ đạo cơ sở, hướng mọi hoạt động của Đoàn – Hội – Đội về cơ sở; tăng cường và nâng cao chất lượng phối hợp hoạt động với các ngành, đoàn thể; chú trọng xây dựng, tổng kết và nhân rộng các điển hình tiên tiến.

Đại hội đề ra nhiệm vụ cụ thể và các giải pháp thực hiện về công tác tuyên truyền, giáo dục; công tác xây dựng tổ chức Đoàn – Đoàn tham gia xây dựng Đảng; công tác mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên – xây dựng Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam; công tác xây dựng Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh và công tác thiếu niên, nhi đồng. Đại hội đề ra 10 chỉ tiêu chủ yếu để tổ chức Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi toàn tỉnh phấn đấu đạt tới trong nhiệm kỳ. Đáng chú ý là các chỉ tiêu về phát triển đoàn viên, hội viên mới hàng năm, thu hẹp đến mức thấp nhất cơ sở Đoàn – Hội – Đội yếu kém và “Ấp khóm trắng chi đoàn”; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Đoàn – Hội – Đội”, với thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng xét kết nạp; xây dựng các quỹ “Vì bạn nghèo”, “Kế hoạch nhỏ”, “Thanh niên giúp nhau lập nghiệp” v.v… Đại hội nhất trí tiếp tục phát động sâu rộng hai phong trào lớn “Thanh niên lập nghiệp” và “Tuổi trẻ giữ nước” vì sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước và đi đầu góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh theo Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Đại hội xác định 6 chương trình hoạt động trên cơ sở khái quát chương trình cụ thể mà Hội nghị Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn ngày 18-01-1997 đề ra được các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh và Đại hội Tỉnh Đoàn lần thứ VI nhất trí cao.

Mỗi chương trình đều có mục tiêu nội dung cụ thể các giải pháp thực hiện.

Với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng, trước thế hệ trẻ và nhân dân toàn tỉnh, Đại hội Đại biểu thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ VI đã bầu Ban Chấp hành chính thức gồm 33 đồng chí. Ban Chấp hành đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn gồm: 09 đồng chí và bầu đồng chí Phạm Bạch Đằng làm Bí thư Tỉnh Đoàn, đồng chí Nguyễn Tiến Hải và đồng chí Trương Minh Hoàng làm Phó Bí thư Tỉnh Đoàn.

Trong không khí vui mừng, phấn khởi, Đại hội Đoàn bộ tỉnh Cà Mau lần thứ VI kêu gọi toàn thể đoàn viên, thanh thiếu nhi trong toàn tỉnh hãy tiếp bước cha anh, nắm chắc thời cơ, vận hội mới, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, thử thách, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn bộ tỉnh Cà Mau lần thứ VI, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đưa công cuộc đổi mới của quê hương, đất nước đi đến thắng lợi.

Đại hội đã bầu đoàn đại biểu của tuổi trẻ Cà Mau đi dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VII. Tại Đại hội đoàn đại biểu Cà Mau đã tham gia tích cực và góp phần làm cho Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VII thành công rực rỡ. Đồng chí Phạm Bạch Đằng được tín nhiệm bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh khóa VII.
 
  CÁC TIN BÀI KHÁC

TỈNH ĐOÀN CÀ MAU
Số 97, Phan Ngọc Hiển, Phường 5, Thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
Điện thoại: (02903) 815.787 - 831.250  Fax: (02903) 834.423
Giấy phép số197/GP - TTĐT ngày 04/12/2009 của Cục quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Tên miền: 
www.tinhdoancamau.com.vn
Ban biên tập Email:
tinbaiwebsitetinhdoan@gmail.com
Ghi rõ nguồn: "Website Tỉnh đoàn Cà Mau" khi phát hành lại thông tin từ website này.
Số Người Online
hit counter joomla