img
img
Thứ 5, 30/11/2023 15:07:02
| | Liên kết
  Tuổi trẻ Cà Mau đoàn kết, gương mẫu, xung kích, sáng tạo dựng xây đất nước Phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực, mọi tiềm năng, sáng tạo của nhân dân để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc! Phát huy tinh thần cách mạng tiến công, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế! Tuổi trẻ Cà Mau đoàn kết - gương mẫu - xung kích - sáng tạo - khởi nghiệp Tuổi trẻ Cà Mau phát huy truyền thống cách mạng, xung kích, tình nguyện xây dựng quê hương Cà Mau giàu đẹp!
NHIỆM VỤ, LỀ LỐI LÀM VIỆC CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN CƠ SỞ
Thứ 4, 30/06/2010 10:22:02

1. Nhiệm vụ của BCH Đoàn cơ sở

1.1 Nhiệm vụ chung

- Lãnh đạo công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi ở cơ sở.

- Tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội và chỉ đạo, hướng dẫn chi Đoàn triển khai đến đoàn viên, thanh niên thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và của Đoàn cấp trên.

- Định kỳ báo cáo về tình hình hoạt động của Đoàn với cấp Ủy Đảng cùng cấp, Đoàn cấp trên, thông báo cho chi Đoàn biết và chỉ đạo chi Đoàn thông báo đến đoàn viên nắm về kết quả đánh giá của Đoàn cấp trên về hoạt động của chi Đoàn.

- Phối hợp với các cơ quan Nhà nước, các đoàn thể và các tổ chức kinh tế, chính trị, xã hội ở địa phương, đơn vị để giải quyết những vấn đề có liên quan đến quyền lợi, lợi ích của thanh niên và công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của đơn vị, địa phương.

1.2 Vai trò nhiệm vụ của từng ủy viên BCH

Bí thư

- Chịu trách nhiệm trực tiếp trước cấp Ủy trực tiếp, giữ mối liên hệ chặt chẽ, thường xuyên với Đoàn cấp trên tạo điều kiện thuận lợi về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của địa phương, đơn vị mình phụ trách, vì lợi ích chính đáng của đoàn viên, thanh niên của đơn vị.

- Thay mặt cho BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh của đơn vị.

Giáo dục, thuyết phục đoàn viên, thanh niên trên địa bàn mình phụ trách, thực hiện theo chương trình hành động do Đoàn đề xướng, từ đó phát triển lực lượng nòng cốt của Đoàn trong tập thể chi Đoàn.

- Có nhiệm vụ điều hành tổ chức hoạt động, công tác đến BCH Đoàn cơ sở để chỉ đạo chi Đoàn triển khai đến đoàn viên thanh niên thực hiện tốt mục tiêu định hướng của Đảng.

- Mở rộng quy mô, phát triển phạm vi hoạt động của Đoàn nâng cao khả năng chủ động của mỗi chi Đoàn từng bước nâng cao chất lượng của tổ chức Đoàn.

- Giữ vai trò người chỉ đạo, điều hành chung mọi hoạt động của BCH, BTV; đi sâu phụ trách công tác tổ chức cán bộ, công tác Hội hoặc Đội.

- Tham mưu cho cấp ủy Đảng cùng cấp về công tác thanh niên. Quan hệ trực tiếp với các ngành, đoàn thể và các tổ chức kinh tế, chính trị, xã hội ở địa phương, đơn vị tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Đoàn hoạt động, tạo sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội trong công tác thanh niên.

- Tham mưu, tìm nguồn kinh phí hoạt động cho Đoàn.

- Tự rèn luyện để nâng cao bản lĩnh, giữ vững và xứng đáng với sự tinh cậy của tập thể đoàn viên, thanh niên.

- Bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là quan tâm đến đội ngũ kế thừa.

Phó bí thư

- Là người giúp việc cho Bí thư, thay mặt Bí thư điều hành các công việc của BCH, BTV khi Bí thư ủy nhiệm hoặc vắng mặt.

- Trực tiếp phụ trách công tác Đoàn vụ kiêm phụ trách phong trào, phụ trách công tác Hội hoặc công tác Đội và giải quyết các công việc hàng ngày.

Ủy viên BTV

- Phụ trách một mặt công tác do BTV phân công (văn hóa, thể thao, thiếu nhi, thanh niên, cơ sở vật chất, kinh phí,…).

- Tham gia lãnh đạo tập thể BCH, BTV.

- Tham gia thực hiện công việc do Bí thư, Phó Bí thư phân công.

Ủy viên BCH

- Tham gia lãnh đạo tập thể BCH giữa hai kỳ Đại hội.

- Chịu trách nhiệm phụ trách chỉ đạo một chi Đoàn hoặc là Bí thư, Phó Bí thư của một chi Đoàn.

- Chịu trách nhiệm phụ trách một mặt công tác do BCH phân công.

Tất cả các ủy viên trong BCH Đoàn cơ sở điều phải trực tiếp tham gia sinh hoạt tại một chi Đoàn, chi Hội, tổ, đội, nhóm thanh niên mà mình được phân công phụ trách hoặc là đoàn viên, hội viên của chi Đoàn, chi Hội đó.

2. Lề lối làm việc

- BCH Đoàn cơ sở mỗi tháng họp một lần nhằm tổng kết đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tháng trước và đề ra phương hướng, chương trình hoạt động cho tháng tiếp sau.

- BCH có quy định họp định kỳ vào một khoản thời gian nhất định, thời gian họp nên ngắn gọn. Ngoài nội dung trên nên có trao đổi kinh nghiệm công tác, các mặt hoạt động hiệu quả, nghiệp vụ, tổ chức giao lưu.

- Ngoài cuộc họp định kỳ BCH có thể có các cuộc họp BCH bất thường để giải quyết các vấn đề cấp bách, cần thiết. Trường họp không thể họp BCH được thì tổ chức họp BTV sau đó phổ biến quán triệt các nội dung đó trong BCH.

- BCH có nhiệm vụ tổng hợp báo cáo hàng tháng cho Đảng ủy và Đoàn cấp trên trực tiếp về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên của đơn vị. Đặc biệt quan tâm đến công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp hàng tháng, quý, nhằm bổ xung nguồn cán bộ, đảng viên trẻ cho Đảng.

- Các cuộc họp BCH nhất thiết phải có biên bản và các văn bản khác. Đó là những tư liệu quan trọng để BCH làm tốt công tác chuẩn bị cho Đại hội khi hết nhiệm kỳ.

- Hàng năm BCH có kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng cho cán bộ, đoàn viên của cơ sở. Mở lớp cảm tình Đoàn cho thanh niên ưu tú.

- Xây dựng quy chế hoạt động của BCH.

3. Phương pháp công tác

- Thuyết phục để đạt đến sự nhất trí của cán bộ, đoàn viên, thanh niên mà không áp đặt. Có thể trực tiếp hay qua các thành viên khác, thông qua thảo luận dân chủ, qua kết quả công việc thực tế cần phân biệt giữa thuyết phục và nài nỉ.

- Biết lắng nghe mọi người ở mọi lúc, mọi nơi. Tuy nhiên không phải là im lặng, thụ động mà phải biết chắc lọc những ý kiến chính xác, nhưng phải chú ý tránh tranh luận từ ngữ, cố chấp những vấn đề thứ yếu.

- Làm gương: lời nói luôn đi đôi với việc làm, trực tiếp đôn đốc, giải quyết công việc chú ý phân biệt giữa nêu gương và bao biện, làm thay.

- Biểu dương, khen thưởng kịp thời, công bằng trước tập thể và sự đóng góp của cá nhân hay tập thể, tạo được sự đồng tình, lòng tin của tập thể.

- Biết phê bình đúng lúc, đúng chổ, nhẹ nhàng. Đối với thái độ vô trách nhiệm của một cá nhân nào đó, cần dùng sức mạnh, ý kiến của tập thể để phê bình, đóng góp xây dựng, cho họ định hướng đúng.

- Thường xuyên phản ảnh, báo cáo những vấn đề về công tác Đoàn và phong trào TTN; chủ động đề xuất, xin ý kiến chỉ đạo, đáp ứng tốt yêu cầu công tác đặt ra. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban ngành có liên quan, tham khảo ý kiến những người có kinh nghiệm hỗ trợ hoạt động cho Đoàn thanh niên.

- Trong điều hành, chỉ đạo phải có hệ thống và sự thống nhất trong BCH đến đoàn viên. Biết chọn thời cơ, thời điểm triển khai công việc cho phù hợp và hoàn thành dứt điểm đúng thời gian, yêu cầu. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá, sơ sánh, tổng kết rút kinh nghiệm để điều hành và nhân rộng.

BAN TỔ CHỨ

 
  CÁC TIN BÀI KHÁC

TỈNH ĐOÀN CÀ MAU
Số 97, Phan Ngọc Hiển, Phường 5, Thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
Điện thoại: (02903) 815.787 - 831.250  Fax: (02903) 834.423
Giấy phép số197/GP - TTĐT ngày 04/12/2009 của Cục quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Tên miền: 
www.tinhdoancamau.com.vn
Ban biên tập Email:
tinbaiwebsitetinhdoan@gmail.com
Ghi rõ nguồn: "Website Tỉnh đoàn Cà Mau" khi phát hành lại thông tin từ website này.
Số Người Online
hit counter joomla