img
img
Thứ 5, 30/11/2023 15:39:23
| | Liên kết
  Tuổi trẻ Cà Mau đoàn kết, gương mẫu, xung kích, sáng tạo dựng xây đất nước Phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực, mọi tiềm năng, sáng tạo của nhân dân để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc! Phát huy tinh thần cách mạng tiến công, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế! Tuổi trẻ Cà Mau đoàn kết - gương mẫu - xung kích - sáng tạo - khởi nghiệp Tuổi trẻ Cà Mau phát huy truyền thống cách mạng, xung kích, tình nguyện xây dựng quê hương Cà Mau giàu đẹp!
ĐIỀU LỆ VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐIỀU LỆ ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH
Thứ 6, 05/11/2010 07:35:56

Phần I

ĐIỀU LỆ

ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH

(Đã được hội lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (khóa IX) thông qua ngày 23/7/2008)

---------

Chương I

ĐỘI VIÊN

Điều 1: Điều kiện và thủ tục kết nạp đội viên

Thiếu niên Việt Nam từ 9 đến 15 tuổi có những điều kiện sau đây đều được kết nạp vào Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh

- Thừa nhận Điều lệ Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

- Tự nguyện xin vào Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh

- Được quá nửa số đội viên trong chi đội đồng ý.

ở những nơi chưa có tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, việc kết nạp đội viên thực hiện theo hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đội do Hội đồng Đội trung ương ban hành.

Điều 2: Lời hứa của đội viên

1. Thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng.

2. Tuân theo điều lệ Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

3. Giữ gìn danh dự Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh

Điều 3: Quyền của đội viên

1. Được Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh giúp đỡ để phát huy năng lực học tập, hoạt động, vui chơi, công tác xã hội.

2. Được Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình, theo chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Điều lệ Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

3. Được sinh hoạt Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, bàn bạc và quyết định các công việc của Đội. Được ứng cử, đề cử, bầu cử vào Ban Chỉ huy liên đội, chi đội.

Đội viên hết tuổi Đội, chi đội làm lễ trưởng thành Đội.

Điều 4: Nhiệm vụ của đội viên

1. Thực hiện Điều lệ, Nghi thức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và Chương trình Rèn luyện đội viên.

2. Thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy để trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, Cháu ngoan Bác Hồ, đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

3. Làm gương tốt cho thiếu niên, nhi đồng; giúp đỡ thiếu niên và nhi đồng trở thành Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Tích cực tham gia công tác Nhi đồng.

Chương II

NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG

CỦA ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH

Điều 5:

Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh là tổ chức thống nhất trong cả nước. Cấp cơ sở là liên đội và chi đội.

Điều 6:

- Hội đồng Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh các cấp đại diện cho tổ chức Đội, do Ban Chấp hành Đoàn cùng cấp lập ra và giúp Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

- Hệ thống tổ chức của Hội đồng Đội gồm 4 cấp:

+ Cấp xã.

+ Cấp huyện.

+ Cấp tỉnh.

+ Cấp Trung ương.

Đoàn khối, Đoàn ngành phân công cán bộ phụ trách công tác thiếu nhi.

Điều 7:

Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản và có sự hướng dẫn phụ trách Đội. Khi quyết định công việc của chi đội hoặc liên đội, phải được quá nửa số đội viên của chi đội hoặc liên đội đồng ý.

Điều 8:

- Tổ chức cơ sở Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh được thành lập trong trường học và ở địa bàn dân cư.

- Các trường Đội, Nhà thiếu nhi và các hoạt động tập thể của Đội được thành lập các liên đội, chi đội tạm thời để tổ chức các hoạt động theo Điều lệ và Nghi thức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

Điều 9:

- Chi đội được thành lập khi có từ 3 đội viên trở lên. Chi đội có từ 09 đội viên trở lên và có thể chia thành các phân đội (mỗi phân đội có ít nhất 3 đội viên).

- Liên đội được thành lập khi có từ 2 chi đội trở lên.

Việc thành lập các chi đội, liên đội trong nhà trường hoặc địa bàn dân cư do cấp bộ Đoàn hoặc Hội đồng Đội cấp xã ra quyết định.

Điều 10:

Nhiệm kỳ đại hội chi đội, liên đội là 1 năm.

- Ban Chỉ huy chi đội, liên đội do đại hội chi đội, liên đội bầu.

- Ở các đơn vị thành lập tạm thời, Ban chỉ huy Đội do Hội đồng Đội hoặc cấp bộ Đoàn cùng cấp cử ra.

- Phân đội trưởng, phân đội phó do tập thể đội viên trong phân đội cử.

Chương III

ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH PHỤ TRÁCH NHI ĐỒNG

Điều 11:

- Nhi đồng từ 6 đến 8 tuổi là lớp dự bị của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

- Nhi đồng sinh hoạt theo Sao, mỗi Sao Nhi đồng có số lượng tối thiểu 5 em, trong đó có 1 trưởng Sao. Sao nhi đồng do liên đội thành lập.

- Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh giúp đỡ nhi đồng thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng, xứng đáng là con ngoan trò giỏi, bạn tốt và trở thành đội viên Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

Điều 12:

Liên đội, chi đội có nhiệm vụ phụ trách và phân công đội viên hướng dẫn nhi đồng sinh hoạt, học tập, vui chơi theo Chương trình dự bị đội viên.

Chương IV

TÀI CHÍNH CỦA ĐỘI

Điều 13:

- Kinh phí của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và hoạt động thiếu nhi do Nhà nước cấp, đơn vị được sử dụng có trách nhiệm quyết toán theo quy định hiện hành.

- Quỹ Đội: Được xây dựng từ kết quả lao động, tiết kiệm; đóng góp của tập thể đội viên; do Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các cơ quan, đoàn thể xã hội, các tổ chức và cá nhân trong nước, quốc tế ủng hộ.

Điều 14:

Quỹ của chi đội và liên đội do Ban chỉ huy chi đội, liên đội quản lý, sử dụng vào các hoạt động của Đội và báo cáo công khai trước đại hội chi đội, liên đội.

Chương V

CÔNG TÁC KIỂM TRA CỦA ĐỘI

Điều 15:

- Tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh phải tiến hành công tác kiểm tra. Tổ chức Đội, cán bộ Đội và đội viên chịu sự kiểm tra của tổ chức Đội.

- Ban Chỉ huy liên đội cử 01 ủy viên phụ trách công tác kiểm tra.

Điều 16:

Hội đồng Đội các cấp, theo phân cấp quản lý, có trách nhiệm:

- Lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các tổ chức Đội, cán bộ Đội, đội viên chấp hành Điều lệ Đội, nghị quyết của Đội.

- Tham gia giám sát việc chấp hành pháp luật trẻ em, góp phần ngăn ngừa hành vi xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của thiếu nhi.

- Kiểm tra việc sử dụng kinh phí hoạt động của Đội do Nhà nước cấp và các nguồn quỹ của Đội.

- Hội đồng Đội các cấp cử 01 ủy viên phụ trách công tác kiểm tra.

Chương VI

KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

Điều 17:

- Cán bộ phụ trách Đội, chỉ huy Đội, đội viên, thiếu nhi và tập thể Đội có thành tích được biểu dương, khen thưởng.

- Những tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng và xây dựng Đội đều được Đội xem xét khen thưởng hoặc đề nghị các cấp khen thưởng.

Điều 18:

Những tập thể Đội, đội viên vi phạm khuyết điểm đã được giúp đỡ, nếu không sửa chữa thì phê bình, khiển trách trước chi đội. Đội viên vi phạm khuyết điểm nghiêm trọng bị xóa tên trong danh sách đội viên.

Chương VII

SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ ĐỘI

Điều 19:

Việc sử đổi Điều lệ Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh do Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh quyết định.

 
  CÁC TIN BÀI KHÁC

TỈNH ĐOÀN CÀ MAU
Số 97, Phan Ngọc Hiển, Phường 5, Thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
Điện thoại: (02903) 815.787 - 831.250  Fax: (02903) 834.423
Giấy phép số197/GP - TTĐT ngày 04/12/2009 của Cục quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Tên miền: 
www.tinhdoancamau.com.vn
Ban biên tập Email:
tinbaiwebsitetinhdoan@gmail.com
Ghi rõ nguồn: "Website Tỉnh đoàn Cà Mau" khi phát hành lại thông tin từ website này.
Số Người Online
hit counter joomla