img
img
Thứ 7, 02/12/2023 13:02:00
| | Liên kết
  Tuổi trẻ Cà Mau đoàn kết, gương mẫu, xung kích, sáng tạo dựng xây đất nước Phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực, mọi tiềm năng, sáng tạo của nhân dân để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc! Phát huy tinh thần cách mạng tiến công, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế! Tuổi trẻ Cà Mau đoàn kết - gương mẫu - xung kích - sáng tạo - khởi nghiệp Tuổi trẻ Cà Mau phát huy truyền thống cách mạng, xung kích, tình nguyện xây dựng quê hương Cà Mau giàu đẹp!
Cái xấu, cái tốt và thái độ cực đoan

Cái xấu, cái tốt và thái độ cực đoan
15:47 27/07/2007
In E-mail

Năm 1947, với bút danh Tân Sinh, Bác Hồ viết cuốn “Đời sống mới”. Trong trang đầu tiên đề cập tới “Đời sống mới”, tác giả viết: “Không phải cái gì cũ cũng bỏ hết, không phải cái gì cũng làm mới. Cái gì cũ mà xấu, thì phải bỏ. Thí dụ: Ta phải bỏ hết tính lười biếng, tham lam. Cái gì cũ mà không xấu nhưng phiền phức thì phải sửa đổi lại cho hợp lý. Thí dụ: Đơn cúng, cưới hỏi quá xa xỉ, ta phải giảm bớt đi “Cái gì cũ” mà “tốt” thì phải phát triển thêmThí dụ, ta phải tương thân, tương ái, tận trung với nước, tận hiếu với dân hơn khi trước. Cái gì mới mà hay thì ta phải làm. Thí dụ, ăn ở cho hợp vệ sinh, làm việc cho có ngăn nắp”. Năm 1958, khi đồng chí Giang Đức Tuệ, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình đến gặp Bác tại Văn phòng Chủ tịch ngày 20-10, Bác dặn: Cách mạng chỉ xóa bỏ cái xấu, cái dở và giữ lại cái tốt, cái hay”.

Bác đã nghiên cứu, đối chiếu, gạn lọc, loại bỏ tất cả những cái “xấu” ngay trong lòng xã hội mới hiện đại, văn minh đương thời, đồng thời, phát hiện và giữ lại tất cả những cái gì hay, tốt, đẹp của lịch sử phát triển các dân tộc trên thế giới. Khi nói, khi viết đều dùng lời lẽ, chữ nghĩa giản dị, khi cần thiết cũng đã nêu lên những ý hay của Tổng thống Mỹ, tính dí dỏm của người Anh, sự sâu sắc của Khổng Tử. Người đã thấy được cái hay, cái tốt trong Phật giáo, Thiên chúa giáo, trong Khổng học để vận dụng vào cuộc cách mạng Việt Nam dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác – Lê-nin.

Khi toàn cầu hóa đang diễn ra với tốc độ chóng mặt, rõ ràng, nếu không giao lưu, không kết nối với thế giới thì chẳng một đất nước nào có thể phát triển mà ngược lại, ngày càng chìm đắm, tụt hậu. Nhưng cũng cần nhớ rằng, văn hóa Việt Nam với bề dày nghìn năm lịch sử vẫn mãi là một kho tàng lớn với những nét đẹp đáng trân trọng và giữ gìn.

Mở cửa đón gió bốn phương nhất thiết phải sàng lọc để ta mạnh hơn, đẹp hơn. Nếu không, những cái “cũ” đẹp dần mất đi, cái “mới” chưa tốt lại được o bế, có môi trường sinh sôi, nảy nở. Điều này rất dễ làm nảy sinh thái độ cực đoan, muốn trở lại “cũ, cũ hết, mới, mới hết; cũ xấu hết, mới tốt hết”. Đó là một thái độ không “cách mạng” và sẽ chẳng bao giờ đạt được mục tiêu: bản sắc Việt Nam tỏa sáng trong cuộc đồng hành cùng thế giới.

Theo Báo Quân đội nhân dân

Năm 1947, với bút danh Tân Sinh, Bác Hồ viết cuốn “Đời sống mới”. Trong trang đầu tiên đề cập tới “Đời sống mới”, tác giả viết: “Không phải cái gì cũ cũng bỏ hết, không phải cái gì cũng làm mới. Cái gì cũ mà xấu, thì phải bỏ. Thí dụ: Ta phải bỏ hết tính lười biếng, tham lam.

Cái gì cũ mà không xấu nhưng phiền phức thì phải sửa đổi lại cho hợp lý. Thí dụ: Đơn cúng, cưới hỏi quá xa xỉ, ta phải giảm bớt đi “Cái gì cũ” mà “tốt” thì phải phát triển thêmThí dụ, ta phải tương thân, tương ái, tận trung với nước, tận hiếu với dân hơn khi trước. Cái gì mới mà hay thì ta phải làm. Thí dụ, ăn ở cho hợp vệ sinh, làm việc cho có ngăn nắp”. Năm 1958, khi đồng chí Giang Đức Tuệ, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình đến gặp Bác tại Văn phòng Chủ tịch ngày 20-10, Bác dặn: Cách mạng chỉ xóa bỏ cái xấu, cái dở và giữ lại cái tốt, cái hay”.

Bác đã nghiên cứu, đối chiếu, gạn lọc, loại bỏ tất cả những cái “xấu” ngay trong lòng xã hội mới hiện đại, văn minh đương thời, đồng thời, phát hiện và giữ lại tất cả những cái gì hay, tốt, đẹp của lịch sử phát triển các dân tộc trên thế giới. Khi nói, khi viết đều dùng lời lẽ, chữ nghĩa giản dị, khi cần thiết cũng đã nêu lên những ý hay của Tổng thống Mỹ, tính dí dỏm của người Anh, sự sâu sắc của Khổng Tử. Người đã thấy được cái hay, cái tốt trong Phật giáo, Thiên chúa giáo, trong Khổng học để vận dụng vào cuộc cách mạng Việt Nam dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác – Lê-nin.

Khi toàn cầu hóa đang diễn ra với tốc độ chóng mặt, rõ ràng, nếu không giao lưu, không kết nối với thế giới thì chẳng một đất nước nào có thể phát triển mà ngược lại, ngày càng chìm đắm, tụt hậu. Nhưng cũng cần nhớ rằng, văn hóa Việt Nam với bề dày nghìn năm lịch sử vẫn mãi là một kho tàng lớn với những nét đẹp đáng trân trọng và giữ gìn.

Mở cửa đón gió bốn phương nhất thiết phải sàng lọc để ta mạnh hơn, đẹp hơn. Nếu không, những cái “cũ” đẹp dần mất đi, cái “mới” chưa tốt lại được o bế, có môi trường sinh sôi, nảy nở. Điều này rất dễ làm nảy sinh thái độ cực đoan, muốn trở lại “cũ, cũ hết, mới, mới hết; cũ xấu hết, mới tốt hết”. Đó là một thái độ không “cách mạng” và sẽ chẳng bao giờ đạt được mục tiêu: bản sắc Việt Nam tỏa sáng trong cuộc đồng hành cùng thế giới.

Theo Báo Quân đội nhân dân

Cái xấu, cái tốt và thái độ cực đoan
15:47 27/07/2007
In E-mail

Năm 1947, với bút danh Tân Sinh, Bác Hồ viết cuốn “Đời sống mới”. Trong trang đầu tiên đề cập tới “Đời sống mới”, tác giả viết: “Không phải cái gì cũ cũng bỏ hết, không phải cái gì cũng làm mới. Cái gì cũ mà xấu, thì phải bỏ. Thí dụ: Ta phải bỏ hết tính lười biếng, tham lam.

Cái gì cũ mà không xấu nhưng phiền phức thì phải sửa đổi lại cho hợp lý. Thí dụ: Đơn cúng, cưới hỏi quá xa xỉ, ta phải giảm bớt đi “Cái gì cũ” mà “tốt” thì phải phát triển thêmThí dụ, ta phải tương thân, tương ái, tận trung với nước, tận hiếu với dân hơn khi trước. Cái gì mới mà hay thì ta phải làm. Thí dụ, ăn ở cho hợp vệ sinh, làm việc cho có ngăn nắp”. Năm 1958, khi đồng chí Giang Đức Tuệ, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình đến gặp Bác tại Văn phòng Chủ tịch ngày 20-10, Bác dặn: Cách mạng chỉ xóa bỏ cái xấu, cái dở và giữ lại cái tốt, cái hay”.

Bác đã nghiên cứu, đối chiếu, gạn lọc, loại bỏ tất cả những cái “xấu” ngay trong lòng xã hội mới hiện đại, văn minh đương thời, đồng thời, phát hiện và giữ lại tất cả những cái gì hay, tốt, đẹp của lịch sử phát triển các dân tộc trên thế giới. Khi nói, khi viết đều dùng lời lẽ, chữ nghĩa giản dị, khi cần thiết cũng đã nêu lên những ý hay của Tổng thống Mỹ, tính dí dỏm của người Anh, sự sâu sắc của Khổng Tử. Người đã thấy được cái hay, cái tốt trong Phật giáo, Thiên chúa giáo, trong Khổng học để vận dụng vào cuộc cách mạng Việt Nam dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác – Lê-nin.

Khi toàn cầu hóa đang diễn ra với tốc độ chóng mặt, rõ ràng, nếu không giao lưu, không kết nối với thế giới thì chẳng một đất nước nào có thể phát triển mà ngược lại, ngày càng chìm đắm, tụt hậu. Nhưng cũng cần nhớ rằng, văn hóa Việt Nam với bề dày nghìn năm lịch sử vẫn mãi là một kho tàng lớn với những nét đẹp đáng trân trọng và giữ gìn.

Mở cửa đón gió bốn phương nhất thiết phải sàng lọc để ta mạnh hơn, đẹp hơn. Nếu không, những cái “cũ” đẹp dần mất đi, cái “mới” chưa tốt lại được o bế, có môi trường sinh sôi, nảy nở. Điều này rất dễ làm nảy sinh thái độ cực đoan, muốn trở lại “cũ, cũ hết, mới, mới hết; cũ xấu hết, mới tốt hết”. Đó là một thái độ không “cách mạng” và sẽ chẳng bao giờ đạt được mục tiêu: bản sắc Việt Nam tỏa sáng trong cuộc đồng hành cùng thế giới.

Theo Báo Quân đội nhân dân

 
  CÁC TIN BÀI KHÁC

TỈNH ĐOÀN CÀ MAU
Số 97, Phan Ngọc Hiển, Phường 5, Thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
Điện thoại: (02903) 815.787 - 831.250  Fax: (02903) 834.423
Giấy phép số197/GP - TTĐT ngày 04/12/2009 của Cục quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Tên miền: 
www.tinhdoancamau.com.vn
Ban biên tập Email:
tinbaiwebsitetinhdoan@gmail.com
Ghi rõ nguồn: "Website Tỉnh đoàn Cà Mau" khi phát hành lại thông tin từ website này.
Số Người Online
hit counter joomla