img
img
Thứ 5, 30/11/2023 15:40:04
| | Liên kết
  Tuổi trẻ Cà Mau đoàn kết, gương mẫu, xung kích, sáng tạo dựng xây đất nước Phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực, mọi tiềm năng, sáng tạo của nhân dân để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc! Phát huy tinh thần cách mạng tiến công, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế! Tuổi trẻ Cà Mau đoàn kết - gương mẫu - xung kích - sáng tạo - khởi nghiệp Tuổi trẻ Cà Mau phát huy truyền thống cách mạng, xung kích, tình nguyện xây dựng quê hương Cà Mau giàu đẹp!
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA BCH TỈNH ĐOÀN THỰC HIỆN NQ HN LẦN THỨ VII BCH TW ĐẢNG KHÓA X
Thứ 3, 01/03/2011 14:51:04

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

của Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niênthời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”

----------

Tiếp thu, quán triệt Nghị quyết số: 25 – NQ/TW, ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”.

Thực hiện Chương trình số: 56 - CT/TWĐTN ngày 27/10/2008 của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) và Chương trình hành động của Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh Cà Mau về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”.

Để tiếp tục khẳng định và phát huy vai trò, vị trí của thanh niên là rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Cà Mau xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 25 - NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa với những nội dung sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1- Cụ thể hóa các nội dung và tổ chức thực hiện các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của công tác Đoàn và phong trào thanh niên tỉnh Cà Mau.

2- Xây dựng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thật sự là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, đội dự bị tin cậy của Đảng; chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục thanh niên thành lớp người “vừa hồng, vừa chuyên”; phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

3- Quá trình triển khai thực hiện Chương trình hành động cần gắn với việc triển khai có hiệu quả 2 phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” và các nghị quyết, chương trình, đề án đã được Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn đề ra.

II- CHỈ TIÊU CƠ BẢN

1- Trong quí IV/2008 tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết đến 100% cán bộ đoàn chủ chốt từ tỉnh đến cơ sở. Trong quí I/2009, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết đến 100% đoàn viên trong tỉnh.

2- Đến năm 2012, phấn đấu 100% đoàn viên được học tập chương trình lý luận chính trị của Đoàn; 100% thanh niên tham gia vào các hình thức sinh hoạt, giáo dục đạo đức, truyền thống cách mạng, truyền thống dân tộc; thu hút 100% đoàn viên; 75% thanh thiếu niên tham gia chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Cà Mau” vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

3- Hằng năm phối đào tạo nghề cho 20.000 thanh niên, tạo việc làm cho 30.000 thanh niên. Đến năm 2012, tỉ lệ thanh niên được tiếp cận thông tin tư vấn, giới thiệu việc làm đạt 70%.

4- Tập trung quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, tuyển chọn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội, Đội các cấp, phấn đấu đến năm 2010, 70% đội ngũ cán bộ đoàn chuyên trách trong độ tuổi thanh niên.

5- Phấn đấu đến năm 2010, tỉ lệ ít nhất 70% tổng số đảng viên mới được kết nạp là đoàn viên ưu tú, tỉ lệ thanh niên được tập hợp chiếm 60% tổng số thanh niên.

III- NỘI DUNG VÀ BIỆN PHÁP

1- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”, lấy “làm theo lời Bác” làm trọng tâm, trong đó chú trọng triển khai, thực hiện có hiệu quả cẩm nang “Tuổi trẻ Cà Mau học tập và làm theo lời Bác”. Thường xuyên tổ chức tuyên dương, nhân rộng các điển hình thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác.

2- Tăng cường học tập, nâng cao trình độ lý luận chính trị, học tập chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, 6 bài học lý luận chính trị cho ĐVTN. Giáo dục bồi dưởng cho thanh niên có trình độ văn hóa, chính trị, khoa học, kỹ thuật, công nghệ, kiến thức quản lý kinh tế - xã hội, trở thành lớp người lao động mới có kỹ thuật, kỷ luật và năng suất lao động cao trong thời kỳ CNH – HĐH đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế.

3- Thường xuyên tổ chức “Hành trình đến với các địa danh lịch sử”; “Hành trình về với các khu căn cứ cách mạng”, ... các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và địa phương; chăm sóc, tôn tạo và phát huy giá trị các khu di tích lịch sử, di tích văn hóa nhằm giáo dục truyền thống cho thanh thiếu nhi.

4- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu nhi, nhất là: Luật Thanh niên; Luật Bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em; Luật Nghĩa vụ quân sự; Luật Giáo dục; Luật Hôn nhân và gia đình; Luật Giao thông đường bộ, đường thủy nội địa; Bộ Luật Hình sự...

5- Thực hiện định kỳ thông tin, định hướng tư tưởng, phấn đấu thực hiện quyền của người cán bộ, đoàn viên được cung cấp thông tin, trao đổi những vấn đề bức xúc đang đặt ra đối với tuổi trẻ hiện nay. Nâng cao chất lượng tuyên truyền của tờ thông tin “Tuổi trẻ Cà Mau”, các chuyên trang Thanh thiếu nhi trên báo, đài địa phương và cộng tác với báo chí Trung ương để làm tốt hơn công tác giáo dục của Đoàn. Kịp thời nắm bắt dư luận xã hội, giải quyết tốt những vấn đề nảy sinh về tư tưởng trong thanh niên; quan tâm đầu tư, nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác giáo dục của Đoàn.

6- Triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Cà Mau” vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; tổ chức cho các nhà hoạt động xã hội có uy tín, các nhà khoa học, các anh hùng, các nhà giáo, các doanh nhân tiêu biểu... tham gia đối thoại, tư vấn, hỗ trợ thanh thiếu nhi trong xác định mục tiêu, lý tưởng sống, xây dựng hoài bão, ước mơ cao đẹp.

7- Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng ở cơ sở; tổ chức các cuộc thi, cuộc vận động sáng tác trẻ, các giải thể thao quần chúng để tạo thành phong trào thi đua ở từng cấp. Tiếp tục đề xuất và đẩy nhanh tiến độ xây dựng các trung tâm hoạt động vui chơi, giải trí cho TTN, quan tâm khai thác đúng mức các cơ sở đã xây dựng, tăng cường xã hội hóa các hoạt động phục vụ vui chơi, giải trí, phát hiện và đào tạo các tài năng trẻ trong lĩnh vực văn hóa, thể thao.

8- Tạo môi trường thuận lợi để mỗi thanh niên tự rèn luyện, phấn đấu, vươn lên trong học tập, nâng cao trình độ, kiến thức chuyên môn, tay nghề; không ngừng sáng tạo, có tác phong công nghiệp trong lao động; có ý thức, trách nhiệm với cộng đồng; vươn lên trong lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng trở thành những công dân hữu ích, thành viên tốt trong gia đình, tích cực đóng góp cho sự phát triển của quê hương, đất nước.

9- Triển khai và thực hiện chương trình "Đoàn thanh niên tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông”; chương trình Thanh niên tham gia bảo vệ dòng sông quê hương”.

10- Phối hợp các ngành chức năng tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục dân số, sức khỏe, môi trường, phòng chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS, khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho thanh thiếu nhi, nhất là những đối tượng có nguy cơ cao. Tập trung củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động các đội tuyên truyền thanh niên, các đội thanh niên tình nguyện phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

11- Tổ chức các hoạt động hỗ trợ, khuyến khích học sinh, sinh viên thi đua học tập; duy trì phát triển các câu lạc bộ nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy và học trong học sinh, sinh viên; xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện; tổ chức các hoạt động tôn vinh các tấm gương học sinh, sinh viên tiêu biểu. Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ học sinh, sinh viên vay vốn tín dụng học tập.

12- Xây dựng các điểm tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học công nghệ và truy cập Internet cho thanh niên nông thôn; mở rộng chương trình phổ cập tin học, nối mạng tri thức cho thanh niên. Thực hiện tốt các hoạt động nhằm khuyến khích thanh niên chủ động học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ.

13- Phối hợp tổ chức cho thanh niên tham gia phổ cập giáo dục bậc trung học phổ thông; chống tái mù chữ; tổ chức tốt các hoạt động tiếp sức đến trường, tiếp sức mùa thi, vận động, hỗ trợ thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn đến trường, khắc phục tình trạng bỏ học trong thanh thiếu nhi.

14- Tổ chức các hoạt động huấn luyện, hội trại, giáo dục kỹ năng xã hội cho thanh thiếu nhi. Các cấp bộ Đoàn lựa chọn và đào tạo cán bộ nòng cốt về kỹ năng xã hội của địa phương, đơn vị.

15- Triển khai các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức của thanh niên và xã hội về học nghề, lập nghiệp; tư vấn hỗ trợ thanh niên khởi sự doanh nghiệp và lập nghiệp. Phối hợp tổ chức “Ngày hội tư vấn nghề nghiệp”, “Hội chợ việc làm”; gặp gỡ, trao đổi giữa thanh niên với người sử dụng lao động.

16- Tỉnh đoàn sẽ xúc tiến thành lập trung tâm tư vấn hướng nghiệp, dạy nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên.

17- Hướng dẫn, hỗ trợ thanh niên vay vốn tín dụng học nghề, khởi sự doanh nghiệp, tạo việc làm và đi lao động có thời hạn ở nước ngoài. Khai thác, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn quỹ quốc gia về việc làm, vốn từ ngân hàng Chính sách xã hội cho thanh niên vay giải quyết việc làm.

18- Tổ chức các hoạt động chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật; xây dựng các làng thanh niên, trang trại trẻ, các loại hình hợp tác, hợp tác xã trong thanh niên, câu lạc bộ khuyến nông, lâm, ngư, khuyến công, phát triển mô hình “Dạy nghề tại chỗ” gắn với giải quyết việc làm trong thanh niên nông thôn, dạy nghề cho quân nhân xuất ngũ. Biểu dương các gương thanh niên làm kinh tế giỏi.

19- Thành lập quỹ tài năng trẻ cấp tỉnh, hàng năm tổ chức bình chọn và trao giải thưởng Tài năng trẻ” trên các lĩnh vực. Thường xuyên tổ chức các hoạt động gặp gỡ, tuyên dương cán bộ trẻ giỏi.

20- Các cấp bộ Đoàn chủ động đào tạo, bồi dưỡng và giới thiệu cán bộ trẻ cho Đảng, chính quyền và các đoàn thể.

21- Thực hiện định kỳ khảo sát, đánh giá, phân loại chính xác chất lượng chi đoàn, đoàn cơ sở; xây dựng kế hoạch củng cố tổ chức cơ sở đoàn yếu kém. Xây dựng tổ chức cơ sở đoàn 4 chủ động: (chủ động nắm bắt tình hình, chủ động xây dựng kế hoạch công tác, chủ động thực hiện nhiệm vụ, chủ động tham mưu với cấp ủy đảng, phối hợp với các tổ chức liên quan trong thực hiện nhiệm vụ).

22- Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn sẽ xây dựng và ban hành Đề án “quy hoạch, đào tạo, luân chuyển cán bộ Đoàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2008 – 2012 và những năm tiếp theo”. Trên cơ sở Đề án này, các tổ chức Đoàn cấp huyện và cơ sở cụ thể hóa xây dựng đề án cấp mình và tổ chức thực hiện đạt kết quả tốt.

23- Tiếp tục đổi mới nhận thức trong việc phát hiện, tuyển chọn, bố trí, quy hoạch, đào tạo và phân công cán bộ. Chủ động lựa chọn những cán bộ đảm bảo các điều kiện, tiêu biểu đề xuất với cấp ủy Đảng đưa đi đào tạo sau đại học tạo nguồn cán bộ trẻ đáp ứng yêu cầu của Đảng.

24- Tập trung nâng cao chất lượng đoàn viên, chất lượng đối tượng kết nạp Đoàn. Thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình và thủ tục kết nạp đoàn viên mới. Chú trọng phát triển đoàn viên mới trên địa bàn dân cư, trong thanh niên công nhân, lao động trẻ. Thực hiện tốt quy trình và các tiêu chuẩn cụ thể để lựa chọn, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

25- Phát triển Hội Liên hiệp thanh niên, xúc tiến thành lập Hội các nhà doanh nghiệp trẻ của tỉnh và các tổ chức thanh niên do Đoàn làm nòng cốt chính trị, như: Hội Thầy thuốc trẻ, Hội tin học trẻ, Hội trí thức trẻ ..., đa dạng hóa các câu lạc bộ, đội, nhóm sở thích trong thanh niên. Phát huy mạnh mẽ vai trò của tổ chức Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam trong tập hợp đoàn kết thanh niên và nguồn bổ sung lực lượng cho Đoàn.

26- Nâng cao trách nhiệm phụ trách Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng. Triển khai tốt Cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu”. Tập trung xây dựng các công trình dành cho thiếu nhi dân tộc khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Hằng năm, tổ chức “Trại hè thiếu nhi” gắn với việc cung cấp, trang bị các kỹ năng cho thiếu nhi.

27- Chủ động phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong giáo dục, bồi dưỡng, chăm lo và phát huy thanh niên; vận động các hội viên thuộc các đoàn thể tham gia tập hợp, giáo dục thanh thiếu nhi, nêu gương để thanh thiếu nhi noi theo; tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên. Phối hợp với các tổ chức kinh tế - xã hội, vận động doanh nghiệp, tập thể, cá nhân hỗ trợ cho phong trào thanh thiếu nhi. Phối hợp chặt chẽ với nhà trường, gia đình trong việc chăm lo, giáo dục ý thức công dân, truyền thống gia đình, trách nhiệm với cộng đồng cho thanh thiếu nhi.

28- Tăng cường vai trò phản biện, giám sát của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các tổ chức thanh niên do Đoàn làm nòng cốt và đoàn viên, thanh niên đối với quá trình xây dựng và thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thanh niên và công tác thanh niên.

29- Tập trung tham mưu đẩy mạnh thực hiện đạt kết quả các mục tiêu chương trình, kế hoạch phát triển thanh niên Việt Nam đến năm 2010 gắn với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị.

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1/- Cấp tỉnh

- Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết và kế hoạch tổ chức triển khai quán triệt Nghị quyết cho đội ngũ cán bộ đoàn chủ chốt cấp tỉnh và cấp huyện.

- Phối hợp Ban tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức mở Hội nghị quán triệt nội dung Nghị quyết; chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy, Trung ương Đoàn và tỉnh Đoàn cho đội ngũ cán bộ đoàn chủ chốt cấp tỉnh và cấp huyện.

- Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đề xuất tỉnh ủy, UBND nhanh chống thành lập Hội đồng công tác Thanh niên.

- Ủy ban Hội LHTN Việt Nam và Hội đồng đội Tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết theo hệ thống quản lý.

- Giao Ban Tư tưởng – Văn hóa tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh đoàn theo dõi, đôn đốc việc thực hiện chương trình này ở các Đoàn trực thuộc.

2/- Các Huyện, Thành Đoàn và tương đương.

- Xây dựng kế hoạch triển khai quán triệt Nghị quyết cấp mình đúng theo yêu cầu về thời gian và nội dung quy định

- Xây dựng kế hoạch triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ bảy của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”

- Làm tham mưu cho cấp ủy đảng, phối hợp chặt với Ban Tuyên giáo cùng cấp tổ chức các lớp học tập, quán triệt Nghị quyết và nội dung chương trình hành động thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ bảy của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa” của tỉnh.

- Các Huyện, Thành Đoàn và tương đương mà trước hết là đồng chí Bí thư trực tiếp chỉ đạo việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện Nghị quyết ở cấp mình đảm bảo theo yêu cầu theo kế hoạch của BTV Tỉnh đoàn. Quá trình thực hiện thường xuyên báo cáo kết quả về Thường trực Tỉnh Đoàn (qua Ban TT – VH Tỉnh Đoàn) để kịp thời chỉ đạo.

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

Nguyễn Minh Luân

 
  CÁC TIN BÀI KHÁC

TỈNH ĐOÀN CÀ MAU
Số 97, Phan Ngọc Hiển, Phường 5, Thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
Điện thoại: (02903) 815.787 - 831.250  Fax: (02903) 834.423
Giấy phép số197/GP - TTĐT ngày 04/12/2009 của Cục quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Tên miền: 
www.tinhdoancamau.com.vn
Ban biên tập Email:
tinbaiwebsitetinhdoan@gmail.com
Ghi rõ nguồn: "Website Tỉnh đoàn Cà Mau" khi phát hành lại thông tin từ website này.
Số Người Online
hit counter joomla