img
img
Thứ 5, 30/11/2023 13:48:07
| | Liên kết
  Tuổi trẻ Cà Mau đoàn kết, gương mẫu, xung kích, sáng tạo dựng xây đất nước Phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực, mọi tiềm năng, sáng tạo của nhân dân để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc! Phát huy tinh thần cách mạng tiến công, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế! Tuổi trẻ Cà Mau đoàn kết - gương mẫu - xung kích - sáng tạo - khởi nghiệp Tuổi trẻ Cà Mau phát huy truyền thống cách mạng, xung kích, tình nguyện xây dựng quê hương Cà Mau giàu đẹp!
Đặc san - Trang 9
Thứ 3, 22/03/2011 10:49:59

Nguyễn Quốc Tự - Con của đảo

Quay lại Đặc san 26/03/2011

Quốc Tự dạy các em học tại nhà

Naèm caùch cöûa bieån Soâng Ñoác, huyeän Traàn Vaên Thôøi, tænh Caø Mau 14 haûi lí veà phía Taây, ñaûo Hoøn Chuoái hieän nay coù 49 hoä daân sinh soáng, trong ñoù coù 17 hoä laø daân toäc Khôme. Treân ñaûo coù ñoàn Bieân phoøng 704, traïm ra ña Haûi Quaân vaø traïm ñeøn Haûi ñaêng. Ñôøi soáng cuûa cö daân coøn gaëp nhieàu khoù khaên, ñaëc bieät veà giaùo duïc, y teá. Vì vaäy, treân ñaûo coù vieäc gì hoï ñeàu choâng caäy vaøo caùc löïc löôïng quaân ñoäi. Trong caùc taäp theå ñeàu xuaát hieän nhöõng caù nhaân tieâu bieåu vaø Nguyeãn Quoác Töï y só ñoàn BP 704 laø moät ñieån hình.

Chuù Töï Thaày thuoác

Ngoài noùi chuyeän vôùi chuùng toâi trong caên nhaø ñöôïc laøm baèng caây, laù taïm treo leo beân vaùch ñaù treân ñaûo Hoøn Chuoái thuoäc ñoàn Bieân phoøng 704, BÑBP Caø Mau phuï traùch, oâng Nguyeãn Vaên Tuaán toå phoù toå an ninh töï quaûn, ngoaøi vieäc cho chuùng toâi bieát veà tình hình ñôøi soáng cuûa cö daân treân ñaûo, oâng coøn khoe vôùi chuùng toâi veà nhöõng vieäc maø chuaån uyù Nguyeãn Quoác Töï, thaày thuoác kieâm thaày giaùo quaân haøm xanh ñaõ ñoùng goùp cho baø con cö daân treân ñaûo."Maáy naêm nay roài Töï ñöôïc baø con treân ñaûo xem nhö ngöôøi trong gia ñình, vaéng moät hai hoâm laø bieát lieàn, khoâng ngöôøi naøy bieát thì treû con bieát. Vì ôû treân ñaûo töø lôùn chí beù coù oám ñau, beänh taät, tai naïn ruûi ro khoâng keå ngaøy hay ñeâm, möa hay naéng ñeàu chaïy leân ñoàn keâu Töï. Baây giôø boïn treû bieát ñoïc, bieát vieát cuõng laø nhôø anh em ñoàn BP maø tröïc tieáp laø Töï, gia ñình toâi coù 7 ñöùa con thì 5 ñöùa hoïc treân ñoàn BP, trong ñoù coù 2 ñöùa hoïc vôùi thaày Töï". Nghe oâng Tuaán noùi vaäy, chuùng toâi laïi caøng toø moø muoán tieáp caän "muïc tieâu" xem thöïc hö theá naøo. Treân con ñöôøng moøn ñaát ñoû, doác nhö thaúng ñöùng, trôøi naéng maø trôn nhö ñoå môõ. Chæ khoaûng 200 meùt töø chaân ñaûo leân tôùi ñænh maø chuùng toâi phaûi ñi heát hôn 30 phuùt vaø nghæ meät 3 laàn. Qua thaêm hoûi töø cö daân ñaûo, chuùng toâi ñöôïc bieát con ñöôøng naøy voán ñaõ khaù khoù ñi vì doác, vì ñaù lôûm chôûm, nay coâng trình xaây döïng caùc haïng muïc Ñieän - Ñöôøng - Tröôøng - Traïm vaø nöôùc saïch treân ñaûo, neân con ñöôøng naøy ñang ñöôïc san laáp, môû roäng khoù ñi laém, nhieàu ngöôøi ñaõ bò ngaõ vaø laên haøng chuïc meùt. Caùch ñaây khoâng laâu, coù maáy anh ngö phuû taøu caù leân ñaûo nhaäu, ñi khoâng quen tröôït chaân laên nhö khuùc goã phaûi tìm ñeán "thaày" Töï caàu cöùu.

Töï laø ngöôøi con cuûa queâ höông Caø Mau, daùng ngöôøi caân ñoái vaø khaù ñieån trai, ñoàng thôøi laø thaønh vieân cuûa ñoäi tuyeån boùng chuyeàn Boä ñoäi Bieân phoøng Caø Mau. Toát nghieäp Trung caáp Y nhöng laøm ñôn tình nguyeän nhaäp nguõ vaøo BÑBP. Sau khoùa huaán luyeän chieán só môùi, Töï xin ra ñaûo coâng taùc. Gaén boù vôùi ñaûo hôn ba naêm nay Töï ñaõ ñoùng goùp khaù nhieàu thaønh tích cuûa mình cho ñôn vò vaø cö daân treân ñaûo. Keát quaû thì nhieàu, nhöng Töï khaù khieâm toán vaø Töï chæ baät mí moät vaøi kyû nieäm ngheà nghieäp trong thôøi gian qua. Ñoù laø tröôøng hôïp cuûa Chò Nguyeãn Thò Ñeïp cö daân ñaûo bò ñau buïng maáy ngaøy töôûng nheï nhaøng laø beänh phuï nöõ neân chuû quan khoâng noùi vôùi ai, đgia ñình xuoáng ñoàn baùo. Töï leân khaùm thì xaùc ñònh, chò bò soát huyeát daï daøy, huyeát aùp tuït coøn raát keùm, vì soát huyeát daï daøy neân maát maùu khaù nhieàu, raát nguy hieåm ñeán tính maïng, nhöng giöõa bieån trôøi bao la, taøu vaøo bôø khoâng coù, gia ñình lo laéng voâ cuøng, nguoàn thuoác cho beänh naøy khoâng ñuû. Em lo laéng voâ cuøng, nhöng nghæ phaûi quyeát ñònh sôùm ñeå cöùu ngöôøi beänh. Baèng caùc bieän phaùp nghieäp vuï hoïc ñöôïc ôû tröôøng, ôû kinh nghieäm thöïc teá neân sau moät ngaøy theo doõi ñieàu trò, ñoä nguy hieåm cuûa chò Ñeïp ñaõ qua vaø 3 ngaøy sau thì oån ñònh daàn. Giôø nghæ laïi coøn toaùt moà hoâi". Coøn gia ñình chò Ñeïp luoân nhaéc vôùi chuùng toâi: "may coù chuù Töï cöùu cho, neáu khoâng baây giôø chaúng bieát ra sao, gia ñình toâi mang ôn chuù Töï vaø ñoàn Bieân phoøng nhieàu laém…". Tröôùc ñoù treân ñaûo coù chò ñau buïng sinh con, gia ñình lo laéng leân ñoàn keâu em. Maéc côõ laém, vì coøn thanh nieân. Bieát sao baây giôø, oâm ñoà ngheà ñi, nöõa ñöôøng môùi nhôù ra dì Tö Minh coù kinh nghieäm laøm baø ñôõ nhieàu naêm treân ñaûo, lieàn caàu cöùu vaø laàn ñoù em chæ phuï dì Tö Minh…"

Chuù Töï thaày giaùo

Moät ngaøy laøm vieäc cuûa Töï baét ñaàu töø khi baùo thöùc saùng. Sau khi hoaøn thaønh moïi coâng vieäc cô baûn cuûa ñôn vò, Töï caép giaùo aùn leân lôùp roài ra ngaõ ba ñöôøng treân ñænh ñaûo ñeå ñoùn caùc em nhoû vaøo lôùp. Ñeå coù ñöôïc lôùp hoïc naøy Töï vaø anh em trong ñôn vò phaûi maát nhieàu ngaøy ñi vaän ñoäng caùc gia ñình coù con, em nhoû cho ñi hoïc. Hoâm naøo trôøi möa, gioù thì xuoáng taän nhaø ñoùn caùc em leân lôùp, daïy xong laïi ñöa veà. Ngaøy nghæ thì tranh thuû xuoáng geành ñeán töøng nhaø ñoäng vieân gia ñình vaø hoûi cho caùc em hoïc. Lôùp hoïc hieän nay cuûa Töï coù taát caû 17 em, nhöng thöïc teá chæ coù 11 em hoïc, coøn laïi phaûi theo cha meï phuï laøm bieån, khi naøo "raõnh" (bieån ñoäng) thì leân hoïc. Ñaây laø lôùp hoïc "3 trong 1", vì coù 5 em lôùp 1; 5 em lôùp 2 vaø 1 em lôùp 3. caùc em coøn laïi hoïc töï do bieát lôùp naøo thì hoïc lôùp ñaáy, mieãn laø bieát ñoïc, bieát vieát. Töï taâm söï: "Caùc em khoâng bieát chöõ mình ñaõ caûm thaáy khoå taâm, traên trôû, vaän ñoäng ñöôïc gia ñình cho caùc em ñi hoïc mình raát vui möøng, nhöng giôø ñaây moãi laàn thaáy caùc em leo qua töøng taûng ñaù, leo heát con doác cao vaø trôn mình ñeå ñeán lôùp, mình caûm thaáy thöông caùc em hôn, vì vaäy seõ caøng coá gaéng chaêm chuùt cho caùc em baèng traùch nhieäm vaø löông taâm cuûa mình".

Nguyễn Quốc Tự dạy học trên lớp

Maëc duø treân ñaûo nguoàn nöôùc ngoït thieáu thoán, hoaøn toaøn phuï thuoäc vaøo nguoàn nöôùc möa döï tröõ, neân muoán troàng rau xanh caûi thieän cho boä ñoäi nhöng khoâng ñuû nguoàn nöôùc töôùi, ñaát treân ñaûo chæ doäi nöôùc xuoáng laø nghe tieáng xeøo cuûa ñaát huùt nöôùc. Vì vaäy, Töï vaø anh em trong ñoäi Haäu caàn ñaûm baûo taän duïng töøng khay goã, thuøng nhöïa hö ñeå troàng rau xanh phoøng khi bieån ñoäng khoâng coù taøu ra vaøo bôø tieáp teá löông thöïc, thöïc phaåm töôi. Tuy khoâng nhieàu nhöng moät naém rau xanh ôû ñaûo luùc bieån ñoäng keùo daøi luoân laø böõa aên "töôi" cuûa boä ñoäi.

Nhaän xeùt veà Töï, Trung tá Lê Hoàng Phúc, Bí thư chi bộ noùi: "Ngoaøi hoaøn thaønh toát moïi nhieäm vuï chính trò cuûa mình, Töï coøn luoân laø một đảng viên gương mẫu, là trung tâm tổ chức thu hút CBCS đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền ANBG. Tự cũng là haït nhaân VHVN - TDTT cuûa ñôn vò neân phong traøo ñoaøn luoân soâi noåi, taïo ñöôïc khoâng khí vui töôi laønh maïnh, ñoäng vieân thu huùt ñöôïc anh em ñoaøn vieân trong ñôn vò cuõng nhö caùc ñôn vò baïn ñöùng chaân treân ñaûo, maáy naêm nay Töï luoân ñöôïc ñôn vò ñeà nghò Boä chæ huy taëng giaáy khen trong phong traøo thi ñua quyeát thaéng". Ôû ñaûo ñieàu kieän khoù khaên nhieàu maët, nhöng chöùng kieán thöïc teá moät ngaøy ôû ñaûo cuûa Töï vaø anh em boä ñoäi, chuùng toâi ñaõ caûm nhaän ñöôïc noã löïc, coá gaéng khaéc phuïc khoù khaên cuûa quaân vaø daân treân ñaûo. Ngöôïc laïi nhöõng tình caûm vaø loøng tin yeâu cuûa cö daân ñaõ daønh choïn cho đảng viên trẻ Nguyễn quốc Töï vaø anh em boä ñoäi./.

Lê Khoa

Quay lại Đặc san 26/03/2011

 
  CÁC TIN BÀI KHÁC

TỈNH ĐOÀN CÀ MAU
Số 97, Phan Ngọc Hiển, Phường 5, Thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
Điện thoại: (02903) 815.787 - 831.250  Fax: (02903) 834.423
Giấy phép số197/GP - TTĐT ngày 04/12/2009 của Cục quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Tên miền: 
www.tinhdoancamau.com.vn
Ban biên tập Email:
tinbaiwebsitetinhdoan@gmail.com
Ghi rõ nguồn: "Website Tỉnh đoàn Cà Mau" khi phát hành lại thông tin từ website này.
Số Người Online
hit counter joomla