img
img
Thứ 7, 02/12/2023 13:03:23
| | Liên kết
  Tuổi trẻ Cà Mau đoàn kết, gương mẫu, xung kích, sáng tạo dựng xây đất nước Phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực, mọi tiềm năng, sáng tạo của nhân dân để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc! Phát huy tinh thần cách mạng tiến công, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế! Tuổi trẻ Cà Mau đoàn kết - gương mẫu - xung kích - sáng tạo - khởi nghiệp Tuổi trẻ Cà Mau phát huy truyền thống cách mạng, xung kích, tình nguyện xây dựng quê hương Cà Mau giàu đẹp!
Đặc san - Trang 1
Thứ 5, 24/03/2011 16:24:28

Viết tiếp truyền thống vẻ vang

80 năm Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh *

Quay lại Đặc san 26/03/2011

Năm 2011 đánh dấu chặng đường 80 năm lịch sử vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam, là năm được Đảng và Nhà nước chọn làm Năm Thanh niên. Đây là dịp quan trọng để mỗi đoàn viên, thanh niên ôn lại lịch sử, truyền thống hào hùng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đồng thời là cơ hội để chúng ta thể hiện trách nhiệm và vai trò của tuổi trẻ trong việc kế thừa và phát huy truyền thống, xung kích trong sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương đất nước.

Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập ngày 3/2/1930, và chỉ một năm sau ngày thành lập, Đảng đã thấy rõ tầm quan trọng của việc xây dựng tổ chức Đoàn. Tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ hai, họp từ ngày 20 đến ngày 26/3/1931 tại nhà số 236, đường Richaud (nay là đường Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh) do đồng chí Tổng bí thứ Trần Phú chủ trì đã giành một phần quan trọng trong chương trình làm việc để bàn về công tác thanh niên, ra quyết định “cần kịp tổ chức ra Cộng sản thanh niên Đoàn” và chỉ thị cho tổ chức Đảng ở các địa phương phải quan tâm đến việc xây dựng Đoàn thanh niên. Tại hội nghị này, Đoàn thanh niên Công sản Đông Dương đã được thành lập và từ đó trải qua các giai đoạn với các tên gọi khác nhau: Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương, Đoàn Thanh niên Phản đế Đông Dương, Đoàn Thanh niên cứu quốc Việt Nam, Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam, Đoàn Thanh niên Lao động Hồ Chí Minh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Xuất phát từ sự kiện đặc biệt đó, được sự đồng ý của Bộ Chính trị và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ III, họp từ ngày 22 - 25/3/1961 tại Hà Nội, đã quyết định lấy ngày 26/3/1931 là Ngày thành lập Đoàn.

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Đoàn bao gồm những thanh niên tiên tiến, phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Được xây dựng, rèn luyện và trưởng thành qua các thời kỳ đấu tranh cách mạng, Đoàn đã tập hợp đông đảo thanh niên phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bước vào thời kỳ mới, Đoàn tiếp tục phát huy những truyền thống quý báu của dân tộc và bản chất tốt đẹp của mình, kế tục trung thành, xuất sắc sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng; tổ chức động viên đoàn viên, thanh niên cả nước đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa đất nước và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trải qua 80 năm hình thành và phát triển, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ cả nước, trong đó có tuổi trẻ tỉnh Cà Mau đã xây đắp nên truyền thống cách mạng vẻ vang của Đoàn và phong trào hành động của tuổi trẻ đó là:

- Truyền thống yêu nước nồng nàn, trung thành tuyệt đối với sự nghiệp lãnh đạo của Đảng, gắn bó sống còn với lợi ích của dân tộc, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.

- Truyền thống xung kích cách mạng, xung phong tình nguyện, không ngại hy sinh gian khổ, sẵn sàng đảm nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó.

- Truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái và nhân đạo cao cả.

- Truyền thống hiếu học, ham hiểu biết, có ý chí vượt khó, cần cù, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, có hoài bão lớn.

Trong những năm đầu sau ngày thành lập, tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản tại Cà Mau được tổ chức và hoạt động theo tinh thần Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 2. Tuy nhiên, do điều kiện lịch sử, cho đến cuối năm 1935, Chi bộ Đảng ở thị trấn được khôi phục, một số đoàn viên, hội viên trong các tổ chức quần chúng do Chi bộ lãnh đạo trở lại hoạt động tích cực. Đặc biệt Chi bộ Đảng giao cho tổ chức thanh niên đảm nhiệm công tác “Truyền bá quốc ngữ” thu hút nhiều bạn trẻ tham gia dạy và học; đã cử các đảng viên trẻ như đồng chí Hồng Hoa, Tào Văn Tỵ, Phan Ngọc Hiển… đứng ra tập hợp, hướng dẫn thanh niên đấu tranh, tổ chức các lớp học tìm hiểu về chủ nghĩa Mác – Lênin, được thanh niên tham gia đông đảo và hào hứng.

Việc mở rộng tầm hiểu biết đã giúp cho thanh niên công nhân tích cực đấu tranh đòi tăng lương, giảm giờ làm, phản đối đánh đập, cúp phạt, chống đuổi thợ và đòi được tự do thành lập nghiệp đoàn… thanh niên nông dân đấu tranh đòi cứu tế nạn đói, nạn lụt, đòi chia ruộng công, chống sưu cao thuế nặng, chống thực dân, địa chủ cướp đất… Nữ thanh niên đòi quyền lợi ngang nam giới, việc làm như nhau, tiền lương ngang nhau, cấm bắt bớ, giam cầm phụ nữ khi đến kỳ sinh đẻ… Thanh niên học sinh đòi mở thêm trường học v.v… cả một phong trào rộng lớn dâng lên ở khắp các địa phương trong toàn tỉnh.

Qua các thời kỳ cách mạng, tuổi trẻ Cà Mau đã cống hiến cho đất nước và quê hương những đoàn viên, thanh niên ưu tú. Họ được rèn luyện, trưởng thành trong bão táp cách mạng. Số cán bộ, đoàn viên, thanh niên yêu nước thoát khỏi tay kẻ thù luôn nhớ mãi những tấm gương bất khuất trên pháp trường cũng như trong ngục tù của các đồng chí mình, đã tự tìm đường liên lạc với các cơ sở Đảng, cơ sở Đoàn còn lại. Anh chị em tiếp tục kiên cường xây dựng lại tổ chức, đi sâu vào quần chúng thanh niên để giác ngộ họ, hun đúc cho họ lòng căm thù giặc nhằm chuẩn bị cho những cuộc chiến đấu mới, tiêu biểu là Khởi nghĩa Nam kỳ cũng như khởi nghĩa Hòn Khoai và tình nguyện tham gia lực lượng thanh niên xung phong giải phóng Miền Nam, tuyến đượng 1C… phản ảnh lòng yêu nước nồng nàn, chí căm thù giặc cao độ của nhân dân và tuổi trẻ Nam kỳ nói chung, tỉnh Cà Mau nói riêng, đồng thời để lại những bài học quý báu cho cuộc cách mạng Tháng Tám thắng lợi những năm sau và đại thắng vẻ vang mùa xuân năm 1975 thống nhất đất nước.

Tuổi trẻ Cà Mau có vinh dự lớn là sớm được đứng dưới ngọn cờ của Đảng, liên tục chiến đấu trong tổ chức thanh niên kiểu mới do Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và Đảng của Người sáng lập, rèn luyện, lãnh đạo. Lớp thanh niên cách mạng thời kỳ dựng Đảng, dựng Đoàn ở Cà Mau đã hoàn thành sứ mệnh vẻ vang đặt nền móng vững chắc về định hướng lý tưởng và tổ chức, hoạt động nhằm chuẩn bị cho phong trào cách mạng tỉnh nhà.

Phát huy truyền thống qúy báu đó, tuổi trẻ Cà Mau trong đấu tranh giành độc lập tự do cho dân tộc cũng như trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thế hệ sau luôn nối tiếp thế hệ đi trước, sẵn sàng vượt qua những khó khăn thử thách, không ngại gian khổ hy sinh, lao động cần cù, năng động, sáng tạo với hàm lượng chất xám ngày càng cao, đã góp phần xứng đáng vào thắng lợi chung cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng, bảo vệ quê hương, đất nước.

Trong công cuộc đổi mới đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, tuổi trẻ vẫn là lực lượng xung kích, nòng cốt trong các phong trào cách mạng ở địa phương, có thể nói trong những năm gần đây, cùng với những thành tựu to lớn của đất nước, sự phát triển về kinh tế - văn hóa – xã hội của tỉnh Cà Mau đã tạo nên xu thế và điều kiện cho công tác Đoàn và phong trào TTN tỉnh nhà có những chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực, thu hút đông đảo lực lượng trẻ tham gia. Các phong trào do Đoàn - Hội tổ chức, đặc biệt là phong trào thi đua tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trước đây và hiện nay là phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc” “Bốn đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” do Đoàn phát động đó là: Xung kích lao động, sáng tạo, phát triển kinh tế - xã hội; xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; xung kích bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; xung kích thực hiện cải cách hành chính; xung kích trong hội nhập kinh tế quốc tế. Đồng hành với thanh niên trong học tập, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, tiến quân vào khoa học công nghệ; đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp và hội nhập; đồng hành với thanh niên trong việc nâng cao sức khỏe, thể chất và đời sống văn hóa tinh thần; đồng hành với thanh niên trong nâng cao kiến thức và kỹ năng hoạt động xã hội. Thông qua các phong trào trên được các cấp bộ Đoàn trong tỉnh cụ thể hóa thành các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ thiết thực trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là thực hiện “Tháng thanh niên” và chiến dịch “Thanh niên – học sinh – sinh viên tình nguyện hè” hàng năm. Việc thực hiện các chương trình hành động cách mạng của Đoàn trong những năm qua, đạt được nhiều kết quả rất quan trọng đã xuất hiện nhiều mô hình, gương điển hình tiêu biểu của tuổi trẻ trên các lĩnh vực. Mỗi giai đoạn, thanh niên Cà Mau đều ghi dấu ấn năng động, sáng tạo trong việc định hình và phát triển các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ. Thông qua đó đã bình chọn và kết nạp hàng trăm ngàn TTN vào các tổ chức Đoàn - Hội - Đội, giới thiệu hàng ngàn đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, nhiều cán bộ Đoàn nhanh chóng trưởng thành được Đảng điều động sang nhận nhiệm vụ ở các cơ quan của Đảng, chính quyền, các ngành, các cấp đã phát huy được hiệu quả. Có thể nói, phong trào tình nguyện đã làm nên diện mạo của thanh niên Cà Mau trong thời kỳ mới, là sự tiếp nối và phát huy sáng tạo lịch sử, truyền thống của Đoàn trong 80 năm qua.

Từ những thành tích đạt được Đoàn bộ tỉnh Cà Mau trong nhiều năm qua liên tục được BCH Trung ương Đoàn công nhận là 01 trong 10 đơn vị xuất sắc toàn quốc về công tác Đoàn và phong trào TTN. Được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng nhất. Đạt được thành tích đó đã có công lao đóng góp rất lớn của cán bộ, đoàn viên qua các nhiệm kỳ, của nhiều thế hệ thanh niên trong tỉnh chung tay tạo dựng. Tuổi trẻ tỉnh nhà hôm nay luôn trân trọng, giữ vững và phát huy tốt hơn trong thời gian tới, để xứng danh là tuổi trẻ của quê hương Cà Mau anh hùng.

Năm 2011 là năm kỷ niệm 80 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đây là dịp để tuổi trẻ Việt Nam và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ôn lại chặng đường 80 năm rèn luyện, cống hiến và trưởng thành; là cơ hội để các cấp bộ Đoàn đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tập hợp và giáo dục thanh niên. Việc lấy năm 2011 là “Năm Thanh niên” sẽ là động lực, nguồn cổ vũ to lớn đối với Đoàn và tuổi trẻ Việt Nam trong qúa trình rèn luyện, cống hiến; là điều kiện và môi trường thuận lợi để tuổi trẻ Việt Nam thấy rõ trách nhiệm và vinh dự, tích cực chuẩn bị hành trang, ra sức phấn đấu cho Tổ quốc Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Năm 2011 với chủ đề Năm thanh niên - Tự hào và trách nhiệm với phương châm Vì một môi trường xã hội lành mạnh cho tuổi trẻ, Các hoạt động khởi động Năm Thanh niên và kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã được các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh tổ chức hiệu quả, thiết thực với những hoạt động cao điểm như: Tổ chức ngày thanh niên hành động vì người nghèo; ngày thanh niên hành động vì môi trường; ngày thanh niên hành động vì trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; ngày thanh niên hành động vì biên cương Tổ quốc; ngày hội thanh niên hiến máu tình nguyện …. Đây là tiền đề thuận lợi hơn lúc nào hết để Đoàn bộ và tuổi trẻ tỉnh Cà Mau tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích cách mạng của mình đã được Đảng bộ và nhân dân tin yêu giao phó.

Cách mạng nước ta đang chuyển sang thời kỳ mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá với mục tiêu sớm đưa đất nước ra khỏi tình trạng kém phát triển. Mục tiêu đó đã và đang đặt ra những yêu cầu, nhiệm vụ, trọng trách nặng nề đối với thế hệ trẻ hôm nay. Để kế tục xứng đáng sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc ta, tuổi trẻ và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Cà Mau sẽ ra sức rèn luyện, trau dồi lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; ra sức thi đua trong học tập, lao động; đoàn kết, xung kích, sáng tạo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Để thực hiện tốt các mục tiêu, chương trình công tác, BCH Tỉnh Đoàn Cà Mau xác định những nhiệm vụ trọng tâm cho công tác Đoàn và phong trào TTN tỉnh nhà trong Năm thanh niên và thời gian tới đó là:

Tổ chức Đoàn, đoàn viên và thanh niên phải thật sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ học tập, phải đi đầu trong xã hội học tập, nhanh chóng nâng cao trình độ, tiếp thu khoa học công nghệ mới, vươn lên lập thân, lập nghiệp, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ chính trị của tỉnh nhà.

Hưởng ứng và thực hiện một cách tự giác có hiệu quả cuộc vận động “Tuổi trẻ Cà Mau học tập và làm theo lời Bác”, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của thanh niên trên mọi lĩnh vực. Bồi dưỡng niềm tin chính trị cho thanh niên là nhiệm vụ hệ trọng của Đoàn. Tầm quan trọng của niềm tin chính trị là sự trung thành được đảm bảo bằng độc lập dân tộc, lấy truyền thống làm hành trang, tri thức là sức mạnh của một nguồn nhân lực có chất lượng cao. Các hoạt động của Đoàn không chỉ dừng lại ở việc phát huy thanh niên, đáp ứng nhu cầu trước mắt của thanh niên mà điều quan trọng là thông qua các hoạt động từng bước giáo dục, giác ngộ thanh niên, nâng cao nhận thức chính trị, giúp thanh niên hiểu đúng bản chất sự việc, củng cố niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng, sự nghiệp đổi mới và phát triển của quê hương, đất nước.

Đổi mới tư duy, trước hết là tư duy kinh tế, mà cốt lõi là thực hiện nhất quán chủ trương của Đảng về phát triển nền kinh tế nhiều thành phần, phát huy nội lực, trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam giúp cho tuổi trẻ tự xác định và tiên phong trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển mạnh, phát triển bền vững công nghiệp và dịch vụ, gắn công nghiệp hoá, hiện đại hoá với từng bước phát triển kinh tế tri thức; biết kết hợp nhuần nhuyễn giữa những yếu tố truyền thống và những yếu tố hiện đại, mang đậm bản sắc Việt Nam, đồng thời phù hợp với xu hướng phát triển của thế giới. Vinh danh Việt Nam phần lớn tuỳ thuộc vào vai trò khẳng định của tuổi trẻ.

Đẩy mạnh hơn nữa các phong trào, các chương trình, các hoạt động của Đoàn theo hướng thiết thực và hiệu quả, mọi phong trào, mọi chương trình, mọi cuộc vận động của Đoàn phải xuất phát từ thanh niên, của thanh niên và vì thanh niên. Lý tưởng xuất phát từ trái tim, nhưng hiệu quả thực chất mạnh hơn lời nói. Có nghĩa là, sức sống của nghị quyết, chương trình hành động phải được đo bằng kết quả tạo ra. Trong đó, giá trị TNTN là biểu hiện đẹp nhất của mẫu hình thanh niên Việt Nam thế kỷ 21.

Xây dựng, triển khai có hiệu quả chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội đảng các cấp; tập trung tham mưu quyết liệt, hiệu quả sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”, tham mưu tổng kết Chiến lược phát triển thanh niên đến năm 2010. Tham gia trách nhiệm, hiệu quả việc tổ chức bầu cử Quốc hội khóa XIII và bầu cử HĐND các cấp. Tập trung huy động mọi nguồn lực hỗ trợ, phục vụ công tác thanh thiếu nhi.

"Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà.... Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do thanh niên", lời dạy của Bác Hồ muôn vàn kính yêu cũng chính là tâm niệm của mỗi thanh niên. Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm tin tưởng đặc biệt đối với thế hệ trẻ, đó chính là niềm cổ vũ lớn lao, là động lực mạnh mẽ để tuổi trẻ tự tin vững bước; thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” - Vì tương lai tươi sáng của tuổi trẻ.

Tự hào về giá trị truyền thống 80 năm cống hiến và trưởng thành của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, được tiếp lửa từ truyền thống, mỗi đoàn viên, thanh niên hôm nay cần ý thức phải trang bị hành trang truyền thống, tri thức, tinh thần tình nguyện và lối sống đẹp, học tập và làm theo lời Bác, tuổi trẻ Cà Mau nguyện sẽ tiếp thu trọn vẹn khí phách hào hùng của cha anh đi trước, cống hiến tuổi thanh xuân, trí tuệ và bầu nhiệt huyết của mình cho sự nghiệp cách mạng của toàn dân tộc, thực hiện những phong trào hành động cách mạng rộng lớn của thanh niên, lên rừng, xuống biển, đem sức trẻ xây dựng và phát triển đất nước, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XIV, xứng đáng là những chủ nhân tương lai của quê hương Cà Mau anh hùng./.

* Trích phát biểu của Đ/c Nguyễn Minh Luân – UV BCH TW Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư tỉnh Đoàn Cà Mau, ôn lại truyền thống kỷ niệm 80 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Quay lại Đặc san 26/03/2011

 
  CÁC TIN BÀI KHÁC

TỈNH ĐOÀN CÀ MAU
Số 97, Phan Ngọc Hiển, Phường 5, Thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
Điện thoại: (02903) 815.787 - 831.250  Fax: (02903) 834.423
Giấy phép số197/GP - TTĐT ngày 04/12/2009 của Cục quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Tên miền: 
www.tinhdoancamau.com.vn
Ban biên tập Email:
tinbaiwebsitetinhdoan@gmail.com
Ghi rõ nguồn: "Website Tỉnh đoàn Cà Mau" khi phát hành lại thông tin từ website này.
Số Người Online
hit counter joomla