img
img
Thứ 7, 02/12/2023 13:15:50
| | Liên kết
  Tuổi trẻ Cà Mau đoàn kết, gương mẫu, xung kích, sáng tạo dựng xây đất nước Phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực, mọi tiềm năng, sáng tạo của nhân dân để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc! Phát huy tinh thần cách mạng tiến công, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế! Tuổi trẻ Cà Mau đoàn kết - gương mẫu - xung kích - sáng tạo - khởi nghiệp Tuổi trẻ Cà Mau phát huy truyền thống cách mạng, xung kích, tình nguyện xây dựng quê hương Cà Mau giàu đẹp!
PHẦN III:CHI ĐOÀN VỚI CÔNG TÁC TẬP HỢP THANH NIÊN VÀ XÂY DỰNG ĐOÀN ĐỘI

PHẦN III

CHI ĐOÀN VỚI CÔNG TÁC TẬP HỢP THANH NIÊN VÀ XÂY DỰNG ĐOÀN ĐỘI

CHI ĐOÀN KHU PHỐ, CHI ĐOÀN ẤP VỚI NHIỆM VỤ NẮM THANH NIÊN TẠI ĐỊA BÀN

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU CỦA CÔNG TÁC NẮM THANH NIÊN, THIẾU NHI TRÊN ĐỊA BÀN:

- Nắm được số lượng, đối tượng, tình hình chung của thanh niên trên địa bàn, đánh giá được các xu hướng của thanh niên để đề ra kế hoạch tập hợp, nội dung hoạt động phù hợp.

- Thông qua việc nắm rõ số lượng, cơ cấu thanh niên trên địa bàn, kịp thời đổi mới phương thức tập hợp thanh niên nhằm nâng cao tỷ lệ tập hợp thanh niên.

- Yêu cầu của công tác này là phải được tiến hành một cách chính xác, toàn diện, hiệu quả; phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng liên quan để đối chiếu, hoàn chỉnh số liệu phục vụ công tác tập hợp thanh niên.

II. VỀ ĐỐI TƯỢNG:

Tất cả thanh niên trên địa bàn tuổi từ 14 đến 35 (sinh các năm từ 1968 đến 1989 nếu tính theo thời điểm năm 2003).

III. NỘI DUNG CỦA VIỆC NẮM THANH NIÊN:

- Nắm được số lượng thanh niên hiện có trên địa bàn, phân tích được số đã có việc làm ổn định, số đang cần việc làm, cần học nghề; số thanh niên thường trú, đã tạm trú từ 6 tháng trở lên; đánh giá xu hướng chọn nghề của thanh niên…

- Qua kết quả khảo sát, đánh giá nhu cầu của thanh niên trên địa bàn, xác định nhóm đối tượng ưu tiên để đầu tư cho công tác mở rộng diện tập hợp thanh niên.

+ Đối tượng tập hợp (thanh niên trên địa bàn dân cư, thanh niên lao động tự do, thanh niên tôn giáo, dân tộc, thanh niên lao động ngoài quốc doanh, trí thức…).

+ Tỷ lệ tập hợp thanh niên trong các đối tượng.

+ Những khó khăn, thuận lợi trong công tác tập hợp thanh niên đối với từng đối tượng.

IV. PHƯƠNG THỨC TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Công tác nắm thanh niên trên địa bàn được thực hiện thông qua khảo sát. Trên thực tế, chi đoàn khu phố, chi đoàn ấp có thể tham khảo kết quả khảo sát chung của cơ quan chức năng, của chi bộ hoặc ban điều hành khu phố, tổ nhân dân. Tuy nhiên, chi đoàn khu phố, chi đoàn ấp cần chủ động đề ra kế hoạch, phân công đoàn viên tiến hành khảo sát nắm thanh niên trên địa bàn. Việc tổ chức thực hiện tốt nội dung này sẽ là cơ sở quan trọng cho cả quá trình tập hợp thanh niên, xây dựng chi đoàn, chi hội về sau.

Căn cứ các nội dung nêu trên, chi đoàn khu phố, chi đoàn ấp cần thực hiện một số vấn đề sau:

- Ban chấp hành chi đoàn khu phố, chi đoàn ấp xây dựng kế hoạch, liên hệ Đoàn phường, xã lấy mẫu phiếu khảo sát, phân công đoàn viên tiến hành khảo sát.

- Căn cứ kế hoạch khảo sát, chi đoàn khu phố, chi đoàn ấp thành lập tổ khảo sát (đối với địa bàn phức tạp hoặc có đông thanh niên thì có thể thành lập nhiều tổ khảo sát).

- Trong phạm vi địa bàn của mình, chi đoàn khu phố, chi đoàn ấp có trách nhiệm tổng hợp kết quả, liên hệ với Ban điều hành khu phố - ấp đối chiếu, hoàn chỉnh số liệu thống kê, báo cáo kết quả khảo sát với chi đoàn, chi bộ và Đoàn cấp trên.

Công tác khảo sát nắm thanh niên là một nội dung hết sức quan trọng đối với công tác tập hợp thanh niên xây dựng Đoàn của chi đoàn khu phố, chi đoàn ấp. Việc nắm rõ số lượng, thành phần, đặc điểm, tính chất của thanh niên trên địa bàn là cơ sở quan trọng nhằm đề ra các nội dung hoạt động, thực hiện tốt công tác mời gọi, tập hợp thanh niên, xây dựng chi đoàn, nâng cao chất lượng hoạt động của chi đoàn khu phố, chi đoàn ấp. Trên thực tế, các chi đoàn mạnh là chi đoàn nắm rõ thanh niên, biết thanh niên muốn gì, làm được gì, từ đó thiết kế các nội dung hoạt động đáp ứng nhu cầu của thanh niên và qua đó, tạo môi trường cho thanh niên tham gia, cống hiến. Sự gắn bó, thông hiểu giữa chi đoàn với đoàn viên, thanh niên tại địa bàn tạo nên sức sống cho chi đoàn khu phố, chi đoàn ấp.

PHƯƠNG THỨC 1+1 TRONG CÔNG TÁC TẬP HỢP THANH NIÊN

I. THẾ NÀO LÀ “PHƯƠNG THỨC 1+1”

Phương thức 1 + 1 là việc một thành viên hoặc tế bào cơ sở của Đoàn, Hội tổ chức vận động, mời gọi một người hoặc nhiều người tham gia tổ chức mình, trở thành thành viên chính thức, thành lập thêm tế bào cơ sở mới trong một thời gian nhất định.

Trên bình diện công tác tập hợp thanh niên, xây dựng Đoàn, Hội, phương thức 1 + 1 được hiểu ở nhiều cấp độ khác nhau, có thể biểu thị thành các công thức sau:

+ 1 hội viên + 1 hoặc n thanh niên vào Hội.

+ 1 đoàn viên + 1 hoặc n hội viên (hoặc thanh niên) vào Đoàn.

+ 1 chi đoàn + 1 hoặc n đội hình thanh niên được thành lập

Ở đây, chủ thể hành động nhằm tạo ra phương thức 1+1 là đoàn viên, hội viên chính thức, sinh hoạt thường xuyên, ổn định trong tổ chức Đoàn, Hội (lực lượng nòng cốt chính trị); là chi đoàn xếp loại từ trung bình trở lên. Cụm từ “1 hoặc n” được hiểu tương đương với cụm từ “ít nhất là 1”. Đối với từng cấp độ, vai trò của các chủ thể có sự khác nhau theo thứ tự tăng dần như sau:

- Cấp độ cá nhân, là hội viên Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam.

- Cấp độ cá nhân, là đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Đối với đoàn viên là đảng viên hoặc cán bộ Đoàn, vai trò lại càng cao.

- Cấp độ tổ chức, là việc chi đoàn tổ chức thành lập đội hình thanh niên mới. Cấp độ này chỉ được tiến hành có hiệu quả khi được tổ chức, thực hiện hiệu quả và phát huy tốt vai trò của mình.

II. NỘI DUNG CỦA PHƯƠNG THỨC 1+1:

- Quán triệt trong toàn thể đoàn viên, hội viên và chi đoàn, chi hội nhiệm vụ công tác vận động quần chúng nhằm góp phần nâng cao tỷ lệ tập hợp thanh niên, xây dựng Đoàn, Hội ngày càng vững mạnh.

- Việc mời gọi, tập hợp thanh niên phải được đặt thành nhiệm vụ thường xuyên và là nhiệm vụ của từng đoàn viên, hội viên. Trong một thời gian nhất định (3 tháng, 6 tháng), mỗi đoàn viên, hội viên phải vận động, giới thiệu được ít nhất một thanh niên cho Đoàn, Hội tổ chức kết nạp.

- Mỗi chi đoàn, chi hội cần xây dựng kế hoạch tập hợp thanh niên, đề ra mục tiêu và chỉ tiêu cụ thể, đa dạng hóa phương thức tập hợp, trong đó lấy phương thức 1 + 1 làm phương thức chủ đạo.

III. QUY TRÌNH THỰC HIỆN PHƯƠNG THỨC 1+1:

Bước 1: Khảo sát

Trên cơ sở chỉ đạo của Đoàn, Hội cấp trên hoặc tự mình chủ động đề ra, chi đoàn, chi hội tổ chức khảo sát nắm lại toàn bộ tình hình thanh niên, đội nhóm trên địa bàn. Có thể sử dụng kết quả của các đợt khảo sát khác (như khảo sát phục vụ việc xây dựng đội hình thanh niên chẳng hạn) nhưng phải đảm tính chính xác, cập nhật của số liệu khảo sát.

Bước 2: Xây dựng kế hoạch

- Trên cơ sở kết quả khảo sát và mục tiêu, chỉ tiêu công tác tập hợp thanh niên theo chương trình công tác năm (hoặc chỉ tiêu cấp trên giao), chi đoàn, chi hội, cụ thể là Bí thư, Phó bí thư chi đoàn, Chi hội trưởng, Chi hội phó chủ động dự thảo kế hoạch, đề ra chỉ tiêu, tiến độ, biện pháp thực hiện, phân công cụ thể cho từng đoàn viên, hội viên trong chi đoàn, chi hội các phần việc, chỉ tiêu. Sau đó, chi đoàn, chi hội họp góp ý kiến, thống nhất phân công, trình xin ý kiến và tranh thủ sự hỗ trợ, chỉ đạo của cấp ủy trước khi triển khai thực hiện.

- Cần lưu ý rằng kế hoạch phải được phân công cụ thể, có đề ra tiến độ thực hiện và thời gian kiểm tra theo định kỳ để đảm bảo thực hiện hiệu quả mục tiêu đề ra. Tuy nhiên trong tổ chức thực hiện, cần thiết kế gắn với các nội dung hoạt động cụ thể như: đêm hội văn hóa, chương trình sinh hoạt chi đoàn, chi hội, chuyến du khảo v.v… Việc triển khai kế hoạch không gắn với các nội dung hoạt động cụ thể thường khó thuyết phục, mời gọi thanh niên tham gia hoạt động.

Bước 3: Xây dựng danh sách dự kiến, tổ chức bồi dưỡng, chuẩn bị kết nạp đoàn viên, hội viên mới

- Trên cơ sở kết quả thực hiện theo phân công ở bước 2, cứ mỗi 6 tháng, chi đoàn, chi hội lập danh sách dự kiến kết nạp đoàn viên, hội viên mới.

- Thông qua các hoạt động của chi đoàn, chi hội, các hoạt động của Đoàn, Hội cấp trên hoặc các hoạt động của địa phương, đơn vị mà chi đoàn, chi hội tham gia thực hiện, những thanh niên được mời gọi đã có bước tiếp cận, tìm hiểu về tổ chức Đoàn, Hội. Tuy nhiên, chi đoàn, chi hội cần chủ động tổ chức một số hoạt động nhằm nâng cao hiểu biết về Đoàn, Hội cho thanh niên trước khi tổ chức kết nạp.

Bước 4: Tổ chức kết nạp đoàn viên, hội viên mới

Thực hiện theo Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn, Điều lệ Hội.

IV. NHỮNG ĐIỂM CẦN LƯU Ý:

- Trong quá trình thực hiện, cần quán triệt trong toàn chi đoàn, chi hội về vai trò nòng cốt của đoàn viên, hội viên đối với nhiệm vụ mời gọi, phát triển đoàn viên, hội viên mới, vai trò nòng cốt của chi đoàn trong xây dựng đội hình thanh niên mới.

- Nắm vững một phương thức là quan trọng, nhưng quan trọng hơn là vận dụng phương thức ấy một cách hiệu quả. Để phương thức 1+1 đạt hiệu quả cao, chi đoàn, chi hội cần chú ý sự đặc thù về đối tượng vận động tại địa phương, đơn vị mình để tổ chức các nội dung hoạt động phù hợp. Chẳng hạn đặc điểm đối tượng tại khu phố A có nhiều thanh niên nhập cư thì cần tổ chức các hoạt động nhằm đáp ứng nhu cầu về chỗ ở, nhu cầu vui chơi giải trí trong điều kiện thời gian eo hẹp… Ở khu phố B chủ yếu là lao động tự do thì nội dung hoạt động cần hướng vào việc giải quyết việc làm, thành lập các đội hình dịch vụ thanh niên…

CHI ĐOÀN KHU PHỐ, CHI ĐOÀN ẤP VỚI NHIỆM VỤ XÂY DỰNG ĐỘI HÌNH THANH NIÊN

Xây dựng tổ chức Đoàn, mở rộng diện tập hợp và nâng cao tỷ lệ tập hợp thanh niên là nhiệm vụ của mọi cấp bộ Đoàn và cán bộ Đoàn các cấp. Đối với chi đoàn khu phố, chi đoàn ấp, nhiệm vụ này lại có ý nghĩa đặc biệt quan trọng vì đây là cấp bộ trực tiếp nắm đoàn viên, hội viên thanh niên, truyền đạt và tổ chức thực hiện các nghị quyết, nhiệm vụ của tổ chức Đoàn, Hội đến với thanh niên và là nơi trực tiếp vận động, khơi sức thanh niên tham gia các hoạt động Đoàn, Hội tại địa phương, đơn vị.

I. KHÁI NIỆM:

Đội hình thanh niên bao gồm chi hội, câu lạc bộ, đội, nhóm thanh niên do Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam thành lập, là nơi tập hợp và thu hút thanh niên tham gia thực hiện các chương trình hành động của Đoàn, cuộc vận động của Hội, các phong trào hành động, các công trình thanh niên nhằm thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội tại địa phương, đơn vị.

Thông qua hoạt động của các đội hình thanh niên, Đoàn tạo cơ hội để đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên, tạo môi trường, điều kiện để thanh niên rèn luyện, phát triển; phát huy mọi nguồn lực trong thanh niên cho hoạt động Đoàn và góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương; tạo được nguồn phát triển đoàn viên mới.

II. NHỮNG VẤN ĐỀ CÓ TÍNH NGUYÊN TẮC TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG ĐỘI HÌNH THANH NIÊN:

- Chi đoàn báo cáo với chi ủy kế hoạch xây dựng đội hình thanh niên.

- Phân công đoàn viên, cán bộ Đoàn tham gia quá trình xây dựng và làm nòng cốt trong đội hình thanh niên.

- Việc xây dựng đội hình thanh niên được tiến hành trên cơ sở giải quyết nhu cầu chính đáng, hợp pháp của thanh niên, đồng thời đáp ứng nhiệm vụ chính trị, yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, đơn vị.

III. XÂY DỰNG ĐỘI HÌNH THANH NIÊN THEO QUY TRÌNH 4 BƯỚC

Bước 1: Khảo sát:

- Nội dung của việc khảo sát là nhằm nắm được tình hình thanh niên và tình hình của khu phố, ấp:

+ Nắm được số lượng thanh niên hiện có trên địa bàn, phân tích được số đã có việc làm ổn định, số đang cần việc làm, cần học nghề; số thanh niên thường trú, tạm trú (nhập cư) đã tạm trú từ 6 tháng trở lên; đánh giá xu hướng chọn nghề của thanh niên…

+ Qua kết quả khảo sát, đánh giá nhu cầu của thanh niên trên địa bàn, xác định nhóm đối tượng ưu tiên để đầu tư cho công tác mở rộng diện tập hợp thanh niên trên các mặt: đối tượng tập hợp (thanh niên trên địa bàn dân cư, thanh niên lao động tự do, thanh niên tôn giáo, dân tộc, thanh niên lao động ngoài quốc doanh, trí thức…); tỷ lệ công tác tập hợp thanh niên trong các đối tượng; những khó khăn, thuận lợi trong công tác tập hợp thanh niên đối với từng đối tượng.

- Đối tượng khảo sát: thanh niên từ 15 đến 35 tuổi trong khu phố, ấp; tình hình khu phố, ấp.

- Lực lượng khảo sát: tập thể đoàn viên theo sự phân công của chi đoàn.

- Phương thức khảo sát:

+ Phân công đoàn viên phụ trách khảo sát theo tổ dân phố (khảo sát bằng phiếu hoặc gặp gỡ trực tiếp).

+ Nắm thêm tình hình thanh niên thông qua sự giúp đỡ của cảnh sát khu vực, của ban điều hành tổ dân phố.

+ Thông qua đánh giá nhận định của chi ủy, của ban điều hành khu phố, ấp.

Bước 2: Xây dựng kế hoạch thành lập đội hình thanh niên:

- Nội dung kế hoạch gồm:

+ Xác định thời gian thực hiện kế hoạch (nên từ 6 tháng đến 1 năm).

+ Xác định mục tiêu cụ thể, rõ ràng: tập hợp bao nhiêu thanh niên vào đội hình thanh niên? Xây dựng bao nhiêu đội hình tập hợp thanh niên và là những đội hình nào? (công tác xã hội, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, ngành nghề, chi hội khu phố, thanh niên xung kích, dân quân tự vệ...).

+ Xác định những hoạt động, phong trào phù hợp với việc đáp ứng nhu cầu của từng thành phần thanh niên, phù hợp với từng nhóm tuổi đồng thời đó cũng là những hoạt động, phong trào phát huy được sở trường, năng khiếu, năng lực của thanh niên cho việc tham gia giải quyết các vấn đề xã hội mà địa phương nơi đó quan tâm.

+ Xác định những tiềm lực nào của khu phố, ấp được đưa vào kế hoạch để giúp thực hiện mục tiêu đề ra.

+ Xác định tiến độ thực hiện và phân công công việc cụ thể, phù hợp với năng lực của từng đoàn viên.

- Người chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch là Bí thư hoặc Phó bí thư chi đoàn.

- Các yêu cầu khi xây dựng kế hoạch:

+ Căn cứ vào kết quả khảo sát để xây dựng kế hoạch.

+ Có sự góp ý của toàn thể đoàn viên để kế hoạch được hoàn chỉnh, khả thi.

+ Cần tranh thủ ý kiến và sự chỉ đạo của chi ủy và Ban điều hành khu phố, ấp.

Bước 3: Tổ chức thực hiện

- Tổ chức hoặc liên kết với các chi đoàn bạn tổ chức các hoạt động phong trào theo kế hoạch đề ra.

- Phân công đoàn viên vận động, mời gọi thanh niên, các nhóm tự nhiên tham gia hoạt động.

- Phát huy mọi nguồn lực trong khu phố, trong xã hội cho công tác tập hợp thanh niên, xây dựng đội nhóm theo kế hoạch đề ra.

- Tổ chức giới thiệu, hướng dẫn cho thanh niên, các nhóm tự nhiên đã tiếp cận được tìm hiểu về Điều lệ Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Bước 4: Tổ chức ra mắt đội hình thanh niên:

- Bí thư hoặc Phó bí thư chi đoàn hoàn chỉnh thủ tục đề nghị Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên phường, xã (hoặc quận, huyện) ra quyết định công nhận đội hình thanh niên mới.

- Chi đoàn tổ chức lễ ra mắt đội hình thanh niên mới theo đúng quy định của hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội. Chú ý chọn thời điểm, địa điểm phù hợp để tổ chức lễ ra mắt.

IV. VAI TRÒ NÒNG CỐT CỦA NGƯỜI ĐOÀN VIÊN TRONG ĐỘI HÌNH THANH NIÊN:

Đối với quá trình xây dựng đội hình thanh niên cũng như thời gian đầu sau khi đội hình thanh niên được thành lập, vai trò nòng cốt của người đoàn viên là hết sức quan trọng trong việc định hướng, duy trì hoạt động của đội hình thanh niên. Có thể khái quát vai trò đó bằng khẩu hiệu “4 biết”:

- Biết góp ý, định hướng chính trị cho nội dung hoạt động của đội hình thanh niên mà mình đang sinh hoạt.

- Biết đi đầu thực hiện và vận động ít nhất 1 thanh niên tham gia các hoạt động của đội hình thanh niên.

- Biết phát hiện, phát huy và phát triển nhân tố mới cho Hội, cho Đoàn (phát triển thanh niên vào Hội, phát triển hội viên vào Đoàn).

- Biết khai thác các nguồn lực trong xã hội cho hoạt động của đội hình thanh niên mà mình đang sinh hoạt.

V. NHỮNG ĐIỀU CHI ĐOÀN CẦN TRÁNH TRONG CÔNG TÁC TẬP HỢP THANH NIÊN, XÂY DỰNG ĐỘI HÌNH THANH NIÊN:

- Không nắm được tình hình thanh niên nơi muốn tiếp cận, xây dựng Hội.

- Không xây dựng kế hoạch cụ thể.

- Làm một mình.

- Không biết phát huy mọi nguồn lực trong tổ chức, ngoài xã hội và của chính thanh niên.

- Tập hợp thanh niên theo kiểu “đánh trống ghi tên” mà không thông qua các chương trình hoạt động của Đoàn, Hội.

- Nói không đi với việc làm.

CHI ĐOÀN VỚI CÔNG TÁC GIÁO DỤC THANH NIÊN

I. KHÁI NIỆM CÔNG TÁC GIÁO DỤC

Công tác giáo dục là một trong những nội dung công tác trọng tâm của tổ chức Đoàn. Việc giáo dục thanh niên được thực hiện ở tất cả các cấp bộ Đoàn và đặc biệt là ở chi đoàn, bởi lẽ chi đoàn là môi trường giáo dục và rèn luyện đoàn viên, tạo điều kiện cho đoàn viên nhanh chóng trưởng thành về mọi mặt thông qua các phong trào hành động cách mạng. Mặt khác, một trong hai chức năng chính của chi đoàn là thông qua các hoạt động, chi đoàn giáo dục lý tưởng cộng sản, từng bước nâng cao nhận thức chính trị, ý thức giai cấp nhằm hoàn thiện nhân cách trong mỗi đoàn viên, thanh niên.

II. NỘI DUNG – BIỆN PHÁP TỔ CHỨC CÔNG TÁC GIÁO DỤC CỦA CHI ĐOÀN KHU PHỐ (ẤP):

Công tác giáo dục thanh niên của chi đoàn bao gồm các nội dung như giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, giáo dục đạo đức lối sống, giáo dục pháp luật.

1. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng:

Mục đích của công tác giáo dục chính trị tư tưởng là nhằm trang bị cho đoàn viên, thanh niên kiến thức lý luận về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các chủ trương chính sách của Đảng từ đó nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên.

Chi đoàn lựa chọn nội dung và hình thức chuyển tải phù hợp với đặc thù của đối tượng đoàn viên, thanh niên tại khu phố (ấp) của mình. Đối với đối tượng thanh niên ở khu phố (ấp) nội dung giáo dục chính trị tư tưởng phải cụ thể và nên phân chia thành từng chuyên đề nhỏ để đoàn viên, thanh niên dễ tiếp thu. Trong từng nội dung cần lưu ý phương thức chuyển tải khác nhau.

Đối với các nội dung của chủ nghĩa Mác-Lênin có thể tổ chức các hình thức sinh động, hấp dẫn để thu hút sự quan tâm nghiên cứu đoàn viên, thanh niên như: đố vui, thi hái hoa dân chủ, thi thuyết trình, giải ô chữ,...

Đối với các nội dung về tư tưởng Hồ Chí Minh có thể tổ chức các hình thức giáo dục như tọa đàm, viết bài cảm nhận, thi tìm hiểu.

Đối với các nội dung về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, chi đoàn có thể chuyển tải thông qua bản tin chi đoàn, tổ chức nghe báo cáo chuyên đề, tổ chức sinh hoạt trong chi đoàn...

2. Công tác giáo dục truyền thống:

Mục đích của công tác giáo dục truyền thống là nhằm giáo dục cho đoàn viên, thanh niên về lịch sử hào hùng của dân tộc, của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, truyền thống địa phương, từ đó khơi gợi lòng tự hào dân tộc, ý thức tự lực tự cường và lòng yêu nước trong đoàn viên, thanh niên.
Công tác giáo dục truyền thống có thể được thực hiện tại chi đoàn thông qua các hình thức như tổ chức cho đoàn viên, thanh niên tham quan bảo tàng, di tích lịch sử cách mạng, giao lưu gặp gỡ các nhân chứng lịch sử, viếng nghĩa trang, thăm và chăm sóc Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình thương binh liệt sĩ, có công với cách mạng, thi tìm hiểu lịch sử, viết bài cảm nhận, kể chuyện truyền thống.

3. Công tác giáo dục đạo đức lối sống:

Giáo dục đạo đức lối sống là một nội dung trong công tác giáo dục của chi đoàn nhằm xây dựng lối sống đẹp trong thanh niên.

Chi đoàn thực hiện công tác giáo dục đạo đức lối sống cho đoàn viên, thanh niên thông qua các hoạt động như: nêu gương điển hình tiên tiến, tuyên dương người con hiếu thảo, thanh niên nghĩa cử đẹp, con ngoan trò giỏi, đoàn viên tiêu biểu... giáo dục nếp sống văn hóa: vận động đoàn viên, thanh niên tham gia xây dựng “Khu phố (ấp) an toàn - sạch đẹp - văn minh - nghĩa tình”, tham gia xây dựng khu phố (ấp) văn hóa, xây dựng gia đình văn hóa, xây dựng nếp sống văn minh nơi công cộng: vận động không xả rác nơi công cộng, tổ chức các hoạt động ngày chủ nhật xanh, dọn dẹp vệ sinh khu phố (ấp) không vi phạm luật giao thông đường bộ; vận động đoàn viên, thanh niên thực hiện tiết kiệm trong sinh hoạt, cưới hỏi, đấu tranh phê bình những trường hợp có lối sống xa hoa, lãng phí, đua đòi.

4. Công tác giáo dục pháp luật:

Chi đoàn cần triển khai cho đoàn viên, thanh niên tìm hiểu học tập những chủ trương, chính sách pháp luật liên quan đến các quyền và nghĩa vụ của công dân được quy định trong Hiến pháp, Luật nghĩa vụ quân sư, Luật Hình sự, Luật Hôn nhân gia đình, Luật Dân sự, Luật Phòng, chống ma túy, pháp lệnh nghĩa vụ công ích, Luật An toàn giao thông đường bộ với các hình thức phong phú, sinh động, hấp dẫn thu hút sự tham gia của đoàn viên, thanh niên như đố vui, thi tìm hiểu, mời người am hiểu kiến thức pháp luật tư vấn giải đáp cho đoàn viên, thanh niên, tổ chức cho đoàn viên, thanh niên tham dự các phiên tòa tại tòa án địa phương.

Để công tác giáo dục đạt được mục đích đề ra, đòi hỏi sự đầu tư nghiên cứu của Ban chấp hành chi đoàn nhằm lựa chọn các nội dung và hình thức giáo dục phù hợp với đối tượng được giáo dục là đoàn viên, thanh niên ở khu phố (ấp) mình. Sự thành công trong công tác giáo dục sẽ có tác dụng tích cực đến hoạt động phong trào của chi đoàn.

CHI ĐOÀN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH RÈN LUYỆN ĐOÀN VIÊN

I. KHÁI NIỆM CHƯƠNG TRÌNH RÈN LUYỆN ĐOÀN VIÊN:

Chương trình rèn luyện đoàn viên là biện pháp nâng cao chất lượng đoàn viên, góp phần xây dựng chi đoàn mạnh. Chương trình rèn luyện đoàn viên được tiến hành chủ yếu thông qua hoạt động chi đoàn. Thông qua chương trình rèn luyện đoàn viên chi đoàn thực hiện nhiệm vụ giáo dục bồi dưỡng lý tưởng trong đoàn viên, thanh niên, đồng thời tạo môi trường cho đoàn viên hành động. Công tác này được tiến hành thường xuyên liên tục, không có điểm dừng trong quá trình rèn luyện, khẳng định lý tưởng của người đoàn viên trong suốt thời gian cống hiến và trưởng thành trong Đoàn.

Chương trình rèn luyện đoàn viên được triển khai và tổ chức thực hiện trong toàn bộ hệ thống tổ chức cơ sở Đoàn, được thực hiện trên 2 mặt: rèn luyện về mặt nhận thức và rèn luyện về hành động thông qua hoạt động thực tiễn theo phương châm “nhận thức đúng để hành động, thông qua hành động để củng cố và nâng cao nhận thức”.

Chương trình rèn luyện đoàn viên được thực hiện chủ yếu thông qua các hoạt động của chi đoàn. Chi đoàn phải thực sự là môi trường cho đoàn viên rèn luyện.

II. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH RÈN LUYỆN ĐOÀN VIÊN CỦA CHI ĐOÀN KHU PHỐ (ẤP):

1. Triển khai đăng ký nội dung rèn luyện của đoàn viên:

Để đoàn viên thuận lợi trong việc rèn luyện và chi đoàn có cơ sở khách quan đánh giá sự rèn luyện của đoàn viên, Ban Chấp hành chi đoàn cần xây dựng phiếu đăng ký rèn luyện và hướng dẫn nội dung đăng ký cho đoàn viên.

Để triển khai thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên tại chi đoàn, vấn đề đầu tiên là chi đoàn cần trang bị cho đoàn viên Cẩm nang rèn luyện đoàn viên. Đây là tài liệu quan trọng giúp đoàn viên thực hiện quá trình rèn luyện, bao gồm những nội dung cơ bản về đất nước và lịch sử dân tộc Việt Nam, về chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, về Đảng Cộng sản Việt Nam, về sự hình thành và nguyên tắc tổ chức hoạt động của Đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên - Hội Sinh viên, Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh,... đồng thời còn hướng dẫn một số nội dung và cách thức hoạt động chủ yếu của người đoàn viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình đối với tổ chức Đoàn.

Bên cạnh đó, chi đoàn cần tổ chức các loại hình sinh hoạt sử dụng cẩm nang trong sinh hoạt chi đoàn như: tổ chức hội thảo chuyên đề, sinh hoạt chủ điểm, đưa nội dung rèn luyện về nhận thức gắn với nội dung sinh hoạt chi đoàn; các hoạt động hội thi: trắc nghiệm, làm bản tin.

Quá trình sử dụng cẩm nang phải gắn chặt với việc thiết kế các hoạt động trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong đoàn viên, gắn việc tạo môi trường rèn luyện cho đoàn viên theo nhóm công tác hoặc cá nhân, đảm bảo mục tiêu chương trình hành động. Tránh chung chung, tự nghiên cứu mà không có động lực kích thích.

2. Tổ chức các chương trình hành động cụ thể để đoàn viên tham gia rèn luyện.

Cụ thể là:

- Ban Chấp hành chi đoàn tổ chức thực hiện công trình thanh niên của chi đoàn trên cơ sở thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, của Đoàn tại khu phố (ấp).

- Hướng dẫn và gợi ý những việc làm thiết thực cho đoàn viên thực hiện.

- Tổ chức ngày cùng hành động huy động đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia thực hiện một công việc cụ thể, thiết thực của chi đoàn.

- Tổ chức các hoạt động công tác xã hội ngay tại khu phố (ấp) để đoàn viên hiểu và chia sẻ với cộng đồng, với xã hội như chăm sóc người già neo đơn, quyên góp giúp đỡ gia đình nghèo, sửa chữa nhà hư, dột cho nhân dân, ...

- Tổ chức các hoạt động xung kích bảo vệ an ninh trật tự xã hội của khu phố (ấp) như tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông, tham gia các chốt gác thanh niên,...
Cần lưu ý là trong quá trình tổ chức hoạt động, để đoàn viên thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên phải phân công giao việc cho từng đoàn viên, nhóm đoàn viên phù hợp với năng lực, sở trường nhằm tạo môi trường thuận lợi cho đoàn viên rèn luyện, thể hiện khả năng, bản lĩnh.

3. Kiểm tra đánh giá, công nhận kết quả rèn luyện:

- Khi đoàn viên hoàn thành xong 1 nội dung đã đăng ký thì có trách nhiệm báo cáo với chi đoàn để chi đoàn ghi nhận và có kiểm tra khi cần thiết.

Từng đợt hoạt động có nhận xét đánh giá.

Chi đoàn đánh giá kết quả rèn luyện hàng năm của đoàn viên và đây là một cơ sở phân loại định kỳ hàng năm đối với đoàn viên.

Chương trình rèn luyện đoàn viên là phương thức tự chỉnh đốn Đoàn, là động lực nâng cao chất lượng đoàn viên, góp phần xây dựng chi đoàn mạnh. Vì vậy, việc thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên đòi hỏi sự nỗ lực cố gắng cả từ hai phía: chi đoàn và đoàn viên. Trong đó, Ban chấp hành chi đoàn có trách nhiệm tổ chức các hoạt động để đoàn viên rèn luyện và hướng dẫn cho đoàn viên thực hiện tốt việc rèn luyện.

CHI ĐOÀN VỚI SINH HOẠT CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG

I. KHÁI NIỆM SINH HOẠT CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG

Sinh hoạt chính trị tư tưởng là hoạt động của đoàn viên, hoạt động của chi đoàn nhằm trang bị nhận thức chính trị, về chủ trương, chính sách của tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên cho đoàn viên, qua đó nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị của mỗi đoàn viên và thanh niên, nhằm tạo sự ảnh hưởng tích cực của tổ chức Đoàn đối với thanh thiếu nhi và xã hội.

II. NỘI DUNG SINH HOẠT CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG CỦA CHI ĐOÀN KHU PHỐ (ẤP):

Nội dung sinh hoạt chính trị tư tưởng của chi đoàn bao gồm: nắm bắt dư luận và diễn biến tư tưởng của đoàn viên, thanh niên tại khu phố (ấp), giáo dục lý luận chính trị cơ bản, giáo dục nhận thức về công tác Đoàn, tổ chức rèn luyện đoàn viên tại chi đoàn về nhận thức và hành động, quán triệt đầy đủ và kịp thời những chủ trương, chính sách và nghị quyết của Đảng, Nhà nước và Đoàn cấp trên đến đoàn viên trong chi đoàn.

Hình thức tổ chức sinh hoạt chính trị tư tưởng tại chi đoàn khu phố (ấp) cần được quan tâm đầu tư, thường xuyên thay đổi theo cách phù hợp nhằm tạo sự hấp dẫn, thu hút sự tham gia của đoàn viên. Có thể tổ chức sinh hoạt chuyên đề, diễn đàn, tọa đàm, nghe báo cáo thời sự, gặp gỡ đối thoại với lãnh đạo địa phương, ...

Sinh hoạt chính trị tư tưởng là một hoạt động thường xuyên và là công tác trọng tâm của tất cả các cấp bộ Đoàn, của từng cán bộ, đoàn viên. Mỗi chi đoàn phải chủ động nắm bắt và giải quyết kịp thời những vấn đề tư tưởng của đoàn viên tại chi đoàn, không trông chờ, ỷ lại vào cấp ủy và Đoàn cấp trên. Đồng thời phải biết tranh thủ các nguồn lực xã hội, vận động phối hợp với các cơ quan, tổ chức và các cá nhân tại khu phố (ấp) để tổ chức các hoạt động sinh hoạt chính trị tư tưởng của chi đoàn.
Chi đoàn phải nhận thức đúng đắn tầm quan trọng của việc tổ chức sinh hoạt chính trị tư tưởng cho đoàn viên. Các hoạt động sinh hoạt chính trị tư tưởng phải được thực hiện thường xuyên, kiên trì, liên tục và luôn luôn đổi mới phương thức. Khi tổ chức các hoạt động sinh hoạt chính trị tư tưởng tại chi đoàn, Ban Chấp hành chi đoàn cần lắng nghe các ý kiến phản hồi từ phía đoàn viên, lắng nghe các ý kiến phát biểu, đóng góp của đoàn viên để có sự đánh giá chính xác nhận thức chính trị tư tưởng của đoàn viên, các nhu cầu, sự quan tâm của đoàn viên về các vấn đề chính trị tư tưởng để có thể kịp thời tổ chức các hoạt động sinh hoạt, tìm kiếm các giải pháp giải quyết, tháo gỡ các vướng mắc về mặt tư tưởng, đáp ứng nhu cầu của đoàn viên.

CHI ĐOÀN VỚI VIỆC XÂY DỰNG CHI ĐOÀN MẠNH

I. KHÁI NIỆM CHI ĐOÀN MẠNH

Chi đoàn là đơn vị tế bào của hệ thống tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; tổ chức Đoàn vững mạnh khi tất cả các đơn vị tế bào của hệ thống tổ chức Đoàn vững mạnh.

Một chi đoàn khu phố (ấp) được đánh giá là vững mạnh khi đạt được các yêu cầu sau đây:

- Đảm bảo chế độ và chất lượng sinh hoạt Đoàn, xây dựng được nội dung hoạt động của chi đoàn bằng danh mục những việc làm thiết thực, nâng cao uy tín của tổ chức Đoàn, thực hiện nhiệm vụ chính trị tại khu phố (ấp).

- Chủ động tổ chức các loại hình rèn luyện đoàn viên, tạo môi trường để đoàn viên rèn luyện và phát huy vai trò người đoàn viên trong hành động, phát huy hiệu quả các chương trình hành động của Đoàn bằng các công trình thanh niên tại chi đoàn, đồng thời tham gia thực hiện 4 đề án và 2 công trình thanh niên cấp thành.

- Xây dựng ít nhất 1 đội hình thanh niên, mở rộng, nâng chất đội hình đã có, làm tốt công tác phát triển đoàn viên mới và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng.

- Tổ chức tốt các đợt sinh hoạt chủ điểm, sinh hoạt chính trị trong Đoàn, làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục trong các đội hình thanh niên.

- Đảm bảo công tác quản lý hồ sơ đoàn viên và chi đoàn, thực hiện tốt nghĩa vụ Đoàn phí. Có tối thiểu 2/3 đoàn viên đạt loại khá trở lên và không có đoàn viên yếu.

- Có nhiều giải pháp thực hiện vai trò tổ chức Đoàn Thanh niên trong việc tham gia cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư.

II. NỘI DUNG – BIỆN PHÁP XÂY DỰNG CHI ĐOÀN MẠNH:

Để xây dựng chi đoàn khu phố (ấp) trở thành chi đoàn vững mạnh, Ban Chấp hành chi đoàn cần đẩy mạnh thực hiện các biện pháp sau:

- Xác định đúng vị trí, chức năng, nhiệm vụ của chi đoàn, từ đó chủ động đề ra công việc phù hợp với nhiệm vụ chính trị của khu phố (ấp) đồng thời đáp ứng nhu cầu chính đáng của đoàn viên, thanh niên.

- Xây dựng nội dung sinh hoạt chi đoàn khu phố (ấp) đảm bảo các yêu cầu của 1 chi đoàn mạnh nêu trên.

- Giữ vững kỷ luật của Đoàn, đưa sinh hoạt Đoàn vào nề nếp.

- Cải tiến nội dung sinh hoạt Đoàn theo hướng thiết thực, sinh động, tránh gò bó đơn điệu, xuất phát từ những vấn đề mà đoàn viên quan tâm nhiều nhất, từng bước nâng cao uy tín của tổ chức Đoàn, phấn đấu để chi đoàn thật sự là điểm tựa, là môi trường để đoàn viên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

- Thực hiện 3 nắm (nắm tình hình khu phố (ấp), tình hình đoàn viên, thanh thiếu nhi), 3 biết (Nghị quyết Đảng, chương trình hoạt động Đoàn, nhu cầu thanh niên), 3 làm (chương trình rèn luyện đoàn viên, công trình thanh niên, vận động quần chúng).

Việc xây dựng chi đoàn mạnh là một nhiệm vụ quan trọng, đòi hỏi một sự nỗ lực cố gắng, kiên trì của Ban Chấp hành chi đoàn trong quá trình triển khai thực hiện. Một chi đoàn mạnh sẽ là môi trường thật sự để đoàn viên rèn luyện cống hiến và trưởng thành.

SINH HOẠT CHI ĐOÀN

I. KHÁI NIỆM SINH HOẠT CHI ĐOÀN:

Sinh hoạt chi đoàn khu phố (ấp) là toàn bộ những hoạt động, những mặt công tác mà chi đoàn khu phố (ấp) thực hiện nhằm góp phần giải quyết những nhiệm vụ chính trị của khu phố (ấp), những chức năng, nhiệm vụ của chi đoàn khu phố (ấp) và các nhu cầu, lợi ích chính đáng hợp pháp của đoàn viên, thanh niên tại khu phố (ấp).

Sinh hoạt chi đoàn khu phố (ấp) bao gồm các nội dung như: họp chi đoàn, sinh hoạt chi đoàn chủ điểm, ngày cùng hành động...

II. CÁC QUY ĐỊNH TRONG SINH HOẠT CHI ĐOÀN:

Ban Chấp hành chi đoàn khu phố (ấp) cần đảm bảo 10 quy định trong sinh hoạt chi đoàn, đó là:

1. Đảm bảo chế độ sinh hoạt chi đoàn;

2. Thường xuyên theo dõi thông tin, thời sự và hoạt động của Đoàn;

3. Chủ động hiến kế xây dựng và thực hiện các chương trình hành động của Đoàn;

4. Thường xuyên báo cáo với chi đoàn về dư luận quần chúng, tình hình hoạt động của các đội hình thanh niên;

5. Đoàn kết trung thực, thẳng thắn trong tự phê bình và phê bình.

6. Đóng Đoàn phí đầy đủ và tham gia xây dựng quỹ Đoàn.

7. Giữ gìn nghiêm túc thẻ Đoàn, đeo huy hiệu Đoàn trong sinh hoạt Đoàn;

8. Thuộc và hát đúng Quốc ca, Đoàn ca;

9. Biết tổ chức lễ kết nạp đoàn viên mới, thủ tục giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng;

10. Biết làm biên bản hội nghị chi đoàn, biết chuyển và tiếp nhận sinh hoạt Đoàn.

III. CÁC BIỆN PHÁP TỔ CHỨC SINH HOẠT CHI ĐOÀN:

1. Họp chi đoàn:

Đối với hình thức họp chi đoàn, nội dung buổi họp chi đoàn bao gồm:

- Cung cấp những thông tin kinh tế, chính trị, xã hội... cho đoàn viên, giúp đoàn viên kịp thời nắm bắt thông tin, trao đổi và tháo gỡ những vướng mắc, nâng cao nhận thức của đoàn viên.

- Đánh giá, tổng kết hoạt động của chi đoàn trong thời gian qua, nêu rõ các kết quả đã đạt được, những vấn đề cần lưu ý, khắc phục. Bí thư chi đoàn cần khơi dậy trong đoàn viên, thanh niên niềm phấn khởi vì những đóng góp của họ.

Bàn bạc, thảo luận và đi đến thống nhất những công việc cụ thể mà chi đoàn sẽ thực hiện trong thời gian tới, phân công nhiệm vụ cho từng đoàn viên. Nội dung công việc cần bám sát theo Nghị quyết Đại hội chi đoàn, theo định hướng chỉ đạo của Đoàn cấp trên, cấp ủy và xuất phát từ nhu cầu của đoàn viên, thanh niên hoặc tổ chức các nội dung hoạt động phong trào theo chương trình công tác của chi đoàn đã được thống nhất trong toàn thể đoàn viên.

- Nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên để từ đó kịp thời giải quyết những vấn đề về tư tưởng của đoàn viên. Đối với những vấn đề mà chi đoàn không có khả năng giải quyết thì báo cáo xin ý kiến của Đoàn phường, xã, với chi bộ khu phố, ấp để có hướng xử lý thích hợp.

- Tổ chức sinh hoạt văn nghệ, trò chơi tập thể, tạo không khí vui tươi, sinh động.

Trong các buổi họp chi đoàn, Bí thư chi đoàn khu phố (ấp) cần chú ý khơi gợi sự sáng tạo, đóng góp ý kiến của các bạn đoàn viên để hoạt động chi đoàn đáp ứng đúng nhu cầu nguyện vọng của đoàn viên.

2. Sinh hoạt chi đoàn chủ điểm:

Sinh hoạt chi đoàn chủ điểm là một hình thức sinh hoạt chi đoàn có chủ đề, nhằm giải quyết một hoặc một số vấn đề về tư tưởng trong nội bộ đoàn viên tại chi đoàn khu phố (ấp). Bí thư chi đoàn cần lựa chọn nội dung và hình thức sinh hoạt phù hợp. Các hình thức có thể sử dụng để tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm là: tọa đàm, diễn đàn, hội thảo, đối thoại, giao lưu gặp gỡ...

3. Ngày chi đoàn cùng hành động:

Ngày chi đoàn cùng hành động là ngày hành động tập thể của đoàn viên trong chi đoàn khu phố (ấp) để thực hiện một hoặc một số công việc, trong một thời gian xác định, nhằm đạt một số yêu cầu nhất định đã được đề ra.

Ban chấp hành chi đoàn khu phố (ấp) lựa chọn nội dung công việc dự kiến sẽ làm, thảo luận trong buổi họp chi đoàn và triển khai cho đoàn viên đăng ký tham gia, thống nhất các yêu cầu thực hiện đối với đoàn viên trước khi tổ chức ngày cùng hành động. Sau khi tổ chức ngày cùng hành động, Ban chấp hành chi đoàn khu phố (ấp) cần tổng kết khen thưởng biểu dương các cá nhân đoàn viên điển hình để phát huy nhân tố tích cực.

Trong sinh hoạt chi đoàn khu phố (ấp), khi cần thiết có thể mời thêm các ban thanh niên tham gia để tạo điều kiện cho thanh niên hiểu thêm về chương trình hành động của Đoàn, nhằm xây dựng tình cảm tích cực của thanh niên đối với tổ chức Đoàn.

 
  CÁC TIN BÀI KHÁC

TỈNH ĐOÀN CÀ MAU
Số 97, Phan Ngọc Hiển, Phường 5, Thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
Điện thoại: (02903) 815.787 - 831.250  Fax: (02903) 834.423
Giấy phép số197/GP - TTĐT ngày 04/12/2009 của Cục quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Tên miền: 
www.tinhdoancamau.com.vn
Ban biên tập Email:
tinbaiwebsitetinhdoan@gmail.com
Ghi rõ nguồn: "Website Tỉnh đoàn Cà Mau" khi phát hành lại thông tin từ website này.
Số Người Online
hit counter joomla