img
img
Thứ 5, 30/11/2023 14:18:03
| | Liên kết
  Tuổi trẻ Cà Mau đoàn kết, gương mẫu, xung kích, sáng tạo dựng xây đất nước Phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực, mọi tiềm năng, sáng tạo của nhân dân để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc! Phát huy tinh thần cách mạng tiến công, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế! Tuổi trẻ Cà Mau đoàn kết - gương mẫu - xung kích - sáng tạo - khởi nghiệp Tuổi trẻ Cà Mau phát huy truyền thống cách mạng, xung kích, tình nguyện xây dựng quê hương Cà Mau giàu đẹp!
Hướng dẫn số 82/HD-BTĐKT ngày 20/01/2016 của Ban Thi đua- Khen thưởng Trung ương thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong tổ chức bầu cử
Thứ 4, 13/04/2016 14:41:14

HƯỚNG DẪN SỐ 82/HD-BTĐKT NGÀY 20/01/2016

CỦA BAN THI ĐUA - KHEN THƯỞNG TRUNG ƯƠNG

Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong tổ chức bầu cử

Đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp

nhiệm kỳ 2016 - 2021

Thực hiện Chỉ thị số 51-CT/TW ngày 04 tháng 01 năm 2016 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 13 tháng 01 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về lãnh đạo và tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia phụ trách công tác thi đua, khen thưởng, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong tổ chức bầu cử như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, đạt được mục tiêu, ý nghĩa, yêu cầu, nhiệm vụ đề ra.

2. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, động viên các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân tổ chức thực hiện tốt cuộc bầu cử, đảm bảo đúng pháp luật, dân chủ, an toàn, tiết kiệm, thật sự trở thành ngày hội của toàn dân.

3. Tạo không khí phấn khởi, thi đua hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016.

II. VỀ NỘI DUNG THI ĐUA

1. Các bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương và các địa phương tổ chức phát động đợt thi đua thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021 ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm 2016, gắn với các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước năm 2016.

2. Tổ chức tuyên truyền về công tác bầu cử kịp thời, sâu rộng với nhiều hình thức thích hợp, đa dạng, phong phú, hiệu quả. Tổ chức nghiên cứu, phổ biến, quán triệt Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.

3. Thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử. Ban hành văn bản chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai và phân công nhiệm cụ cho các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện việc bầu cử.

4. Tổ chức cuộc bầu cử theo đúng quy trình, thời gian quy định, với tỷ lệ cử tri đi bầu cao, kết quả bầu cử đảm bảo số lượng, cơ cấu theo quy định. Giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo của công dân và đảm bảo tuyệt đối về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau ngày bầu cử.

III. VỀ CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG

1. Đối tượng, hình thức khen thưởng

a) Đối tượng:

Tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.

b) Hình thức khen thưởng:

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;

- Bằng khen cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương;

- Giấy khen;

2. Tiêu chuẩn khen thưởng

a) Đối với các tập thể thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

Tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể đạt các tiêu chuẩn sau:

- Phát động đợt thi đua thực hiện tốt công tác bầu cử gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của bộ, ban, ngành, đoàn thể và địa phương (có kế hoạch, nội dung, biện pháp thực hiện và đánh giá tổng kết);

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền về bầu cử đảm bảo kịp thời, hiệu quả, thông qua các hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với tình hình thực tiễn.

- Có kế hoạch và triển khai thực hiện tốt công tác bầu cử; giải quyết kịp thời, các khiếu nại, tố cáo của cử tri. Đảm bảo chế độ thông tin, báo cáo đầy đủ, kịp thời theo quy định;

- Có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt từ 98% trở lên; kết quả bầu cử đảm bảo chất lượng, số lượng, cơ cấu, thành phần (không phải bầu lại, bầu thêm); kết thúc bầu cử sớm hoặc đúng thời gian quy định;

- Đảm bảo an toàn tuyệt đối về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau ngày bầu cử.

b) Đối với các tập thể thuộc bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương trực tiếp tham gia công tác bầu cử:

Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được phân công, đảm bảo kịp thời, hiệu quả, đúng quy định.

c) Đối với cá nhân:

Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn:

- Trực tiếp tổ chức thực hiện hoặc phục vụ tốt công tác bầu cử ở các cấp.

- Có giải pháp tích cực mang lại hiệu quả cao trong quá trình thực hiện công tác bầu cử.

d) Tiêu chuẩn tặng Bằng khen cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương và Giấy khen: Do bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hướng dẫn theo quy định phù hợp với thực tiễn và nhiệm vụ được giao.

3. Số lượng, thủ tục, hồ sơ khen thưởng

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: Mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lựa chọn 05 tập thể và 03 cá nhân tiêu biểu; mỗi bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương trực tiếp tham gia công tác bầu cử lực chọn 03 tập thể và 03 cá nhân tiêu biểu.

Số lượng Bằng khen cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương và Giấy khen: Do bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định.

- Hồ sơ, thủ tục đề nghị khen thưởng và mức thưởng: Thực hiện theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành.

Hồ sơ đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ gửi về Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương trước ngày 15/6/2016.

Căn cứ nội dung Hướng dẫn này, các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương,Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong tổ chức công tác bầu cử. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương để tổng hợp, giải quyết theo quy định./.

TRƯỞNG BAN

Thứ trưởng Bộ Nội vụ

(Đã ký)

TRẦN THỊ HÀ

Nguồn http://quochoi.vn

 
  CÁC TIN BÀI KHÁC

TỈNH ĐOÀN CÀ MAU
Số 97, Phan Ngọc Hiển, Phường 5, Thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
Điện thoại: (02903) 815.787 - 831.250  Fax: (02903) 834.423
Giấy phép số197/GP - TTĐT ngày 04/12/2009 của Cục quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Tên miền: 
www.tinhdoancamau.com.vn
Ban biên tập Email:
tinbaiwebsitetinhdoan@gmail.com
Ghi rõ nguồn: "Website Tỉnh đoàn Cà Mau" khi phát hành lại thông tin từ website này.
Số Người Online
hit counter joomla