img
img
Thứ 5, 30/11/2023 14:29:51
| | Liên kết
  Tuổi trẻ Cà Mau đoàn kết, gương mẫu, xung kích, sáng tạo dựng xây đất nước Phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực, mọi tiềm năng, sáng tạo của nhân dân để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc! Phát huy tinh thần cách mạng tiến công, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế! Tuổi trẻ Cà Mau đoàn kết - gương mẫu - xung kích - sáng tạo - khởi nghiệp Tuổi trẻ Cà Mau phát huy truyền thống cách mạng, xung kích, tình nguyện xây dựng quê hương Cà Mau giàu đẹp!
Công văn số 128/HĐBCQG-PL ngày 09/4/2016 của Hội đồng bầu cử quốc gia về việc bổ sung, chỉnh lý một số mẫu văn bản phục vụ công tác bầu cử ĐBQH, ĐBHĐND
Thứ 4, 13/04/2016 16:47:03

CÔNG VĂNSÔ128/HĐBCQG-PLNGÀY 09/4/2016

CỦA HỘI ĐỒNG BẦU CỬ QUỐC GIA

Về việc bổ sung, chỉnh lý một số mẫu văn bản phục vụ

công tác bầu cử ĐBQH, ĐBHĐND

Kính gửi: Ủy ban bầu cử các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Hội đồng bầu cử quốc gia nhận được ý kiến của một số cơ quan, tổ chức và địa phương kiến nghị về một số nội dung liên quan đến các biểu mẫu, tài liệu được sử dụng trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Trên cơ sở rà soát, đối chiếu với quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Hội đồng bầu cử quốc gia đã tổ chức nghiên cứu chỉnh lý, bổ sung một số biểu mẫu đã ban hành kèm theo Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 29/01/2016 của Hội đồng để phù hợp hơn với yêu cầu, điều kiện thực tế. Cụ thể như sau:

1. Bổ sung 06 mẫu văn bảnliên quan đến việc xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân và cấp Giấy chứng nhận đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân (gồm Mẫu số 33/BCĐBQH và 33A/BCĐBQH, Mẫu 34/BCĐBHĐND và 34A/BCĐBHĐND, Mẫu số 35/BCĐBQH và Mẫu số 36/BCĐBHĐND).

2. Thay thế Mẫu số 29/BCĐBHĐNDbằng 04 mẫu mới, gồm các mẫu số 29, 29A, 29B và 29C/BCĐBQH&BCĐBHĐND để hướng dẫn, xác định cụ thể nội dung báo cáo, số liệu tổng hợp kết quả sơ bộ và kết quả chính thức của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân gửi đến Hội đồng bầu cử quốc gia và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

3. Rà soát, chỉnh lý về mặt kỹ thuật và bổ sung nội dung hướng dẫn cụ thể hơn đối với một số mẫu văn bản sau đây:

- Mẫu thẻ cử tri và giấy xác nhận đi bỏ phiếu nơi khác, gồm Mẫu số 11/BCĐBQH&BCĐBHĐND, Mẫu số 12/BCĐBQH&BCĐBHĐND và Mẫu số 13/BCĐBQH&BCĐBHĐND;

- Các mẫu liên quan đến việc kiểm phiếu, xác định kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, gồm Mẫu số 20/BCĐBQH, Mẫu số 21/BCĐBQH và Mẫu số 22/BCĐBQH;

- Các mẫu liên quan đến việc kiểm phiếu, xác định kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016 - 2021, gồm Mẫu số 25/BCĐBHĐND, Mẫu số 26/BCĐBHĐND và Mẫu số 27/BCĐBHĐND;

- Mẫu liên quan đến lập danh sách cử tri và biên bản kiểm kê việc sử dụng phiếu bầu cử, gồm Mẫu số 30/BCĐBQH&BCĐBHĐND và Mẫu số 31/BCĐBQH&BCĐBHĐND.

(Kèm theo Công văn này là các mẫu văn bản đã được chỉnh lý, bổ sung để thay thế cho các mẫu tương ứng trong văn bản đã gửi kèm Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG trước đây. Các cơ quan, tổ chức, địa phương có thể truy cập và sử dụng bản điện tử của các mẫu nói trên tại Trang tin điện tử của Hội đồng bầu cử quốc gia, địa chỉhttp://quochoi.vn/hdbc/Pages/Home.aspx)

Hội đồng bầu cử quốc gia đề nghị Ủy ban bầu cử các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình tiếp tục hướng dẫn và khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện thống nhất việc lập và sử dụng các biểu mẫu, tài liệu nói trên tại địa phương.

TM. HỘI ĐỒNG BẦU CỬ QUỐC GIA

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Tòng Thị Phóng

Nguồn http://quochoi.vn

 
  CÁC TIN BÀI KHÁC

TỈNH ĐOÀN CÀ MAU
Số 97, Phan Ngọc Hiển, Phường 5, Thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
Điện thoại: (02903) 815.787 - 831.250  Fax: (02903) 834.423
Giấy phép số197/GP - TTĐT ngày 04/12/2009 của Cục quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Tên miền: 
www.tinhdoancamau.com.vn
Ban biên tập Email:
tinbaiwebsitetinhdoan@gmail.com
Ghi rõ nguồn: "Website Tỉnh đoàn Cà Mau" khi phát hành lại thông tin từ website này.
Số Người Online
hit counter joomla